Dyrektor KIS potwierdził, że umowy sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte po 1 stycznia 2024 roku w wykonaniu umów przedwstępnych zawartych w 2022 i 2023 roku nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 6% przewidzianej w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązującym od 1 stycznia 2024 roku.

Opodatkowanie nabycia lokali mieszkalnych

W 2022 roku zainteresowani w sprawie zawarli sześć przedwstępnych umów sprzedaży z pewną spółką komandytową, dotyczących nabycia sześciu lokali mieszkalnych w jednym budynku. W 2023 roku zawarto kolejnych pięć umów na nabycie pięciu innych lokali od tego samego podmiotu, planując łącznie zakup jedenaście lokali mieszkalnych na jednej nieruchomości.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło możliwości zastosowania 6% stawki podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku, w odniesieniu do planowanych transakcji.

Wnioskodawcy argumentowali, że na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przewidującego opodatkowanie nabycia co najmniej sześciu lokali mieszkalnych w jednym budynku stawką 6%, powinni być objęci tą stawką. Jednakże, zwrócili uwagę na przepisy przejściowe, które wykluczają stosowanie tej stawki do umów wykonujących umowy zobowiązujące do sprzedaży, zawarte przed 1 stycznia 2024 roku.

Nowy przepis dotyczący stawki podatku od czynności prawnych

Organ podatkowy, po analizie przedstawionej sytuacji i obowiązujących przepisów, przychylił się do stanowiska wnioskodawców. W uzasadnieniu swojej decyzji podkreślił, że obowiązek podatkowy ciąży na kupujących, a stawka podatku dla nieruchomości wynosi 2%, a dla innych praw majątkowych – 1%. Organ zaznaczył również, że nowy przepis dotyczący stawki podatku od nabycia co najmniej sześciu lokali mieszkalnych nie znajdzie zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 26 maja 2023 roku.

"Zatem mając na uwadze fakt, że podpisanie umów przedwstępnych nastąpiło w 2022 i 2023 r., a tym samym przez dniem wejścia w życie art. 4 ww. ustawy zmieniającej, tj. 1 stycznia 2024 r., to umowy sprzedaży lokali mieszkalnych zawarte po 1 stycznia 2024 r. w wykonaniu umów przedwstępnych zawartych w 2022 i 2023 r. nie będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 6% przewidzianej w art. 7a ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązującym od 1 stycznia 2024 r." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Ocena stanowiska organu podatkowego wskazuje na dokładną analizę przepisów prawa podatkowego i ich zastosowanie do konkretnego przypadku. Organ podatkowy przytoczył przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z opodatkowaniem nabycia lokali mieszkalnych. Według organu, umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Organ przypomniał także, że stawka podatku wynosi 2% dla nieruchomości i 1% dla innych praw majątkowych.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/