Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wynajem nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Wnioskodawca, będący właścicielem nieruchomości nabytych i sprzedanych w różnych okresach, zaangażował się w kilka transakcji kupna-sprzedaży. Pierwsza sprzedaż miała miejsce 15 grudnia 2018 r., gdzie sprzedał działki za 340 000 zł, osiągając dochód 18 246 zł 33 gr. Druga sprzedaż odbyła się 12 sierpnia 2020 r., z dochodem 25 258 zł 69 gr za sprzedaż za 410 000 zł. W obu przypadkach dochód zobowiązał się przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, wskazując go jako dochód zwolniony w PIT-39. Wnioskodawca zakupił również wspólnie z rodziną dwa lokale mieszkalne, odpowiednio 8 października 2020 r. i 9 sierpnia 2021 r., na realizację własnych celów mieszkaniowych. Obydwa lokale z czasem, zostały wynajęte.

Podatnik chciał dowiedzieć się, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla dochodu uzyskanego ze sprzedaży działek na nabycie udziałów w lokalach mieszkalnych, nawet jeśli zostały one czasowo wynajęte.

Wnioskodawca argumentował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, miał prawo do zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, ponieważ dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości został przeznaczony na zakup udziałów w lokalach mieszkalnych, które służyły zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, mimo ich czasowego wynajmu. Podkreślił, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa minimalnego czasu zamieszkania w nabytym lokalu, aby cel mieszkaniowy był uznany za zrealizowany.

Nieruchomość nabyta z zamiarem realizacji własnych celów mieszkaniowych

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, które zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie.

Organ podatkowy w swoim uzasadnieniu oparł się na analizie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Podkreślił, że zgodnie z przepisami, dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od ich nabycia, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Jednakże, ustawodawca przewiduje możliwość zwolnienia z tego podatku, jeśli uzyskane środki zostaną wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie. Organ podatkowy zwrócił uwagę na fakt, że do celów mieszkaniowych zalicza się m.in. nabycie lokalu mieszkalnego, na którego zakup wnioskodawca przeznaczył środki uzyskane ze sprzedaży innych nieruchomości.

Ponadto, organ podatkowy wyjaśnił, że dla skorzystania ze zwolnienia istotne jest, aby nieruchomość została nabyta z zamiarem realizacji własnych celów mieszkaniowych. Zaznaczył, że czasowe wynajmowanie lokalu mieszkalnego nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia, pod warunkiem że nieruchomość nabyta została w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W uzasadnieniu organu podatkowego wyczerpująco wyjaśniono kwestie dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz warunków koniecznych do spełnienia, aby móc skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy szczegółowo przeanalizował zarówno stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę, jak i odpowiednie przepisy prawa, co pozwoliło na dokonanie prawidłowej oceny możliwości skorzystania przez wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku dochodowego. Takie podejście pozwala na jasne i transparentne zrozumienie zasad opodatkowania i warunków stosowania przewidzianych zwolnień podatkowych.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/