Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że podatnicy, którzy otrzymali zwrot nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych lub których nadpłata została zaliczona na poczet bieżących zobowiązań, muszą doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone.

Zwrot odliczonego podatku a przedawnienie nadpłaty

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Mężczyzna opłaca podatek w formie zryczałtowanego podatku w formie karty podatkowej. Dodatkowo, od 25 kwietnia 2014 r., wnioskodawca posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Podczas kontroli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w 2023 roku, mężczyzna dowiedział się, że od momentu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności nie powinien płacić składek zdrowotnych. Wnioskodawca zwrócił się do ZUS z prośbą o sporządzenie korekt dokumentów rozliczeniowych, co skutkowało korektą deklaracji ubezpieczeniowych na jego korzyść. ZUS poinformował, że część nadpłaty uległa przedawnieniu, a reszta została zaliczona na poczet bieżących zobowiązań.

Podatnik skierował pytanie do KIS, czy w sytuacji przedawnienia części nadpłaty, której nie otrzymał, ale która została wykorzystana do regulowania bieżących składek, powinien zwrócić odliczony podatek z karty podatkowej. Wnioskodawca uznał, że nie powinien być zobligowany do zwrotu sumy podatku.

KIS: przedawnione kwoty należy wykazywać w zeznaniu podatkowym

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było nieprawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że podatnik obniżający podatek dochodowy o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne musi dokonać tego zgodnie z określonymi zasadami. Składka zdrowotna może być odliczona od podatku tylko wtedy, gdy nie została już wcześniej odliczona od podatku dochodowego. KIS podkreśliła, że zasady mają na celu zapewnienie, by składki zdrowotne zapłacone w danym roku podatkowym były odliczane w sposób zgodny z prawem, a wydatki na te składki potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Gdy podatnik otrzymuje zwrot składek zdrowotnych, które wcześniej zostały odliczone, obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty wcześniej odliczone. Co więcej, zaliczenie nadpłaconych składek na poczet bieżących zobowiązań wobec ZUS traktowane jest jako równoważne z otrzymaniem zwrotu tych składek.

KIS uznała, że zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatnik dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub samego podatku, a następnie otrzymał zwrot tych odliczonych kwot, musi on doliczyć kwoty do podatku w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzymał zwrot. Oznacza to, że wszelkie kwoty składek zdrowotnych zwrócone podatnikowi, czy to bezpośrednio, czy poprzez kompensatę, musiały być uwzględnione w jego zeznaniu podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.1.2024.1.AS