Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi masażu świadczone przez podmioty nieposiadające uprawnień do wykonywania zawodów medycznych w Polsce oraz niebędące podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Usługi masażu a zwolnienie z VAT

Podatnik, planujący rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, zamierzał oferować szeroki zakres usług masażu. W jego ofercie miały znaleźć się między innymi masaż tajski klasyczny, masaż Shiatsu, masaż tajski olejkami aromatycznymi, masaż balijski, masaż Lomi Lomi, oraz inne, włączając masaż leczniczy. Usługi miały mieć charakter terapeutyczny, mający na celu nie tylko poprawę samopoczucia klientów, ale również leczenie różnorodnych dolegliwości bólowych, wspomaganie rehabilitacji, a także działania profilaktyczne przeciwko różnym schorzeniom.

Zasadnicze pytanie, które zadał wnioskodawca, dotyczyło możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT dla świadczonych przez niego usług masażu. W szczególności interesowało go, czy usługi te, mające na celu profilaktykę, zachowanie, ratowanie, przywracanie oraz poprawę zdrowia, wykonane przez dyplomowanych masażystów, kwalifikują się do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Stanowisko wnioskodawcy opierało się na przekonaniu, że usługi masażu, które planuje świadczyć, spełniają warunki do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Argumentował, że są one realizowane w celu leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej, co powinno pozwolić na zastosowanie zwolnienia. Wnioskodawca zaznaczył, że planuje zatrudniać specjalistów z Indonezji, Bali i Filipin, posiadających zagraniczne dyplomy przetłumaczone na język polski.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy uznał, że świadczone przez wnioskodawcę usługi masażu, mimo ich terapeutycznego charakteru, nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, ponieważ wnioskodawca oraz osoby, które zamierzał zatrudnić, nie spełniają wymogów określonych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o działalności leczniczej. W szczególności podkreślono, że zatrudnieni przez wnioskodawcę masażyści nie posiadają uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub/i technika masażysty uzyskanych w Polsce. Ich zagraniczne certyfikaty i dyplomy nie zostały uznane za równorzędne z polskimi kwalifikacjami przez odpowiednie polskie organy.

Organ podatkowy szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko, odwołując się do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak również do ustawy o działalności leczniczej. Zwrócono uwagę, że zwolnienie z VAT dla usług opieki medycznej jest ściśle związane z posiadaniem przez usługodawcę określonego statusu prawnego oraz koniecznością świadczenia usług o charakterze leczniczym przez uprawnione do tego osoby. W świetle tych przepisów, aby usługi masażu mogły korzystać ze zwolnienia z VAT, musiałyby być one świadczone przez podmioty lecznicze lub osoby wykonujące zawody medyczne, co w przypadku wnioskodawcy i jego przyszłych pracowników nie miało miejsca.

Podsumowując, interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej stanowi ważny punkt odniesienia dla podmiotów planujących świadczenie usług masażu. Podkreśla ona konieczność spełnienia określonych warunków prawnych i formalnych, aby móc skorzystać ze zwolnienia z VAT, a tym samym unikać potencjalnych nieporozumień i nieścisłości w interpretacji obowiązujących przepisów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.840.2023.2.ŻR