Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że działalność polegająca na ręcznym tworzeniu wyrobów dekoracyjnych z materiałów naturalnych kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 5,5%.

Produkcja i sprzedaż wyrobów z materiałów stosowanych do wyplatania, jako działalność wytwórcza

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży ręcznie wykonanych wyrobów dekoracyjnych z takich materiałów jak słoma, siano, drewno, korek i materiały wyplatane, stanął przed potrzebą zmiany formy opodatkowania swojej działalności. W związku z rezygnacją jego głównego odbiorcy, wnioskodawca planował przestawić się na sprzedaż indywidualną, co skłoniło go do zwrócenia się do organów podatkowych z pytaniem o możliwość zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło tego, czy jego działalność może być uznana za wytwórczą i czy może być opodatkowana ryczałtem 5,5%. Podkreślił, że jego działalność jest zgodna z klasyfikacją PKD 16.29.Z oraz PKWIU 16.29.2.99, argumentując, że tworzy nowe produkty dekoracyjne z dostępnych materiałów, które są efektem jego indywidualnego pomysłu i pracy. Podawał przykłady swojego procesu twórczego oraz używanych materiałów, aby wykazać, że praca ta generuje nowe wyroby o cechach różniących się od użytych surowców.

Podatnik twierdził, że jego działalność spełnia kryteria działalności wytwórczej, a wytwarzane przez niego produkty są unikalnymi dziełami jego pracy, co uprawnia go do opodatkowania przychodów z tej działalności wg stawki ryczałtu 5,5%.

Stawka zryczałtowanego podatku dochodowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Organ oparł swoją interpretację na przepisach Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zgodnie z którymi działalność gospodarcza może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeśli spełnia określone warunki. Fiskus wskazał, że działalność wytwórcza, jaką prowadzi wnioskodawca, jest działalnością, w wyniku której powstają nowe wyroby, a przychody z tej działalności podlegają opodatkowaniu ryczałtem 5,5%. Dodatkowo, zaznaczono, że podatnik musi złożyć odpowiednie oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania i spełnić warunki do jej stosowania.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz treść wniosku, należy stwierdzić, że przychody, które Pan uzyskuje z działalności gospodarczej sklasyfikowanej według PKWiU pod symbolem – 16.29.25.0 – polegającej na produkcji i sprzedaży „wyrobów ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie”, stanowią przychody z działalności wytwórczej i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5% od przychodów uzyskanych z tej działalności." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Podsumowując, stanowisko organu podatkowego było oparte na szczegółowej analizie przepisów prawa podatkowego oraz na interpretacji definicji działalności usługowej i wytwórczej. W świetle przedstawionych argumentów oraz analizy przeprowadzonej przez organ, działalność wnioskodawcy kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 5,5%, co stanowi korzystne rozwiązanie finansowe dla podatnika.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/