Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że odpłatne zbycie środka trwałego, tj. ciągnika rolniczego wykorzystywanego wyłącznie w działalności rolniczej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zbycie składników majątku działalności rolniczej

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, ruchomości i świadczenia innych usług, prowadzi ponadto działalność rolniczą w zakresie produkcji rolnej roślinnej i hodowli zwierząt gospodarskich. Mężczyzna zamierza sprzedać środek trwały – ciągnik rolniczy wykorzystywany wyłącznie w działalności rolniczej. W firmie podatnika istnieją i ujęte są w księgowości dwa rodzaje środków trwałych: związane z działalnością gospodarczą oraz związane z działalnością rolniczą, z której przychody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oba te rodzaje środków trwałych są amortyzowane, przy czym tylko amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w działalności jest traktowana jako koszty uzyskania przychodów.

Zainteresowany argumentował, że zbycie składników majątku działalności rolniczej nie może generować przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT, a jedynie przychody w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8d tej ustawy, jeśli zgodnie z jej brzmieniem będą zbywane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym zostały nabyte. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Skutki podatkowe sprzedaży ciągnika rolniczego

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że odpłatne zbycie środka trwałego, tj. ciągnika rolniczego wykorzystywanego wyłącznie w działalności rolniczej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Wyjaśnił, że w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik majątku, który nie był wykorzystywany w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, to sprzedaż ta nie ma związku z tą działalnością. W takiej sytuacji osiągniętego ze sprzedaży ciągnika rolniczego przychodu nie można zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, tj. do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

„W odniesieniu do przedstawionego opisu zdarzenia stwierdzam, że odpłatne zbycie rzeczy – ciągnika rolniczego wykorzystywanego przez Pana tylko w działalności rolniczej będzie rodzić po Pana stronie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbycie to będzie miało miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy – ciągnika rolniczego. Natomiast sprzedaż ciągnika po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, nie będzie stanowiło źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że dochód uzyskany z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem” - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie odpłatne zbycie środka trwałego, tj. ciągnika rolniczego wykorzystywanego wyłącznie w działalności rolniczej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT.

Źródło: Skutki podatkowe sprzedaży ciągnika wykorzystywanego w działalności rolniczej. - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.44.2024.2.MC - (interpretacje.pl)