Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż ciągnika rolniczego wykorzystywanego wyłącznie w działalności rolniczej nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Sprzedaż ciągnika a PIT

Wnioskodawca jest mężczyzna, który prowadzi zarówno działalność gospodarczą, jak i rolniczą. Działalność gospodarcza dotyczy wynajmu nieruchomości, ruchomości oraz świadczenia usług, natomiast działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i hodowlę zwierząt gospodarskich. Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT rozlicza się z obu rodzajów działalności, przy czym prowadzi pełną księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Mężczyzna rozważa sprzedaż ciągnika rolniczego, który był wykorzystywany wyłącznie w działalności rolniczej. Podatnik skierował pytanie do KIS czy sprzedaż ciągnika rolniczego wykorzystywanego w działalności rolniczej będzie generować przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że sprzedaż ciągnika rolniczego nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, ponieważ był on wykorzystywany wyłącznie w działalności rolniczej, która jest wyłączona z opodatkowania

KIS: sprzedaż ciągnika nie generuje przychodu z działalności gospodarczej

Według oceny organu podatkowego, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. KIS dokonała rozgraniczenia między działalnością rolniczą a pozarolniczą działalnością gospodarczą, które zostały zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ odwołał się do definicji działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o PIT, która wskazuje na wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym. Tym samym, wszelkie inne przychody, które nie wynikają bezpośrednio z produkcji roślinnej lub zwierzęcej, takie jak przychody ze sprzedaży środków trwałych wykorzystywanych w działalności, nie są traktowane jako przychody z działalności rolniczej i w związku z tym mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Organ podatkowy szczegółowo odniósł się do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT, który określa, że przychody ze sprzedaży innych rzeczy (w tym środków trwałych niezwiązanych z działalnością gospodarczą) mogą być źródłem przychodu, pod warunkiem że sprzedaż następuje przed upływem pół roku od zakupu. W przypadku sprzedaży po tym terminie, przychód nie podlega opodatkowaniu. W związku z tym, sprzedaż ciągnika rolniczego po upływie wskazanego okresu nie stanowiła źródła przychodu.

Dodatkowo, KIS podkreśliła, że sprzedaż ciągnika rolniczego, jako środka trwałego wykorzystywanego wyłącznie w działalności rolniczej, nie generowała przychodu z działalności gospodarczej w myśl art. 14 ustawy o PIT. Wnioskodawca nie używał ciągnika w ramach swojej pozarolniczej działalności, co oznacza, że sprzedaż ciągnika nie była traktowana jako przychód.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.44.2024.2.MC