Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że dla otrzymanych od kontrahenta benefitów w postaci karty sportowej oraz pakietu medycznego prawidłowa jest 3% stawka ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Benefity od kontrahenta - karta sportowa i pakiet medyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalnością gospodarczą, w ramach której świadczy profesjonalne usługi programistyczne, obejmujące rozwój oprogramowania, projektowanie aplikacji oraz inne związane z programowaniem działania. Uzyskiwane przychody z działalności opodatkowane są ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 12%. Na podstawie umowy zawartej z kontrahentem mężczyzna otrzymuje benefity w postaci karty sportowej oraz pakietu medycznego, za co płaci 1 zł. Zawarta umowa nie reguluje, że benefity są bezpośrednio związane z realizacją określonych usług, co więcej nie stanowią one części wynagrodzenia za świadczone usługi. Wartość rynkowa otrzymywanych benefitów to około 400 zł za pakiet medyczny oraz 100 zł za kartę sportową.

Zainteresowany był zdania, że w przypadku, gdy opłaca jedynie symboliczną kwotę 1 zł za otrzymane benefity, to mają one charakter nieodpłatny. Argumentował, że przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia opodatkowane są 3% stawką ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 3%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że dla otrzymanych od kontrahenta benefitów w postaci karty sportowej oraz pakietu medycznego prawidłowa jest 3% stawka ryczałtu.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ odniósł się do definicji pozarolniczej działalności gospodarczej oraz warunków, jakie należy spełnić, aby działalność mogła być opodatkowana ryczałtem. Następnie zwrócił uwagę na to, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również otrzymane benefity mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu, o ile podatnik spełnia określone w ustawie warunki.

W dalszej części interpretacji organ dokonał szczegółowej analizy art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zgodnie, z którym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%. W konkluzji KIS stwierdziła, że benefity otrzymywane przez wnioskodawcę od kontrahenta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, które nie stanowią części wynagrodzenia za świadczone usługi i za które podatnik płaci symboliczną kwotę 1 zł, podlegają opodatkowaniu 3% stawką ryczałtu.

„Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że z tytułu otrzymanych benefitów w postaci karty sportowej oraz pakietu medycznego powinna być zastosowana 3% stawka ryczałtu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. e) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006550925,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-13-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0115-KDST2-1-4011-554-2023-3-JPO.html