Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że wydatki związane z organizacją wyjazdu szkoleniowego dla pracowników nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na charakter turystyczno-rozrywkowy wyjazdu oraz brak możliwości racjonalnego powiązania wydatków z celem uzyskania przychodów lub zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów.

Wydatki na wyjazd szkoleniowy dla pracowników

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania obiektów przemysłowych oraz budynków wielorodzinnych. W celu umożliwienia pracownikom wymiany wiedzy, doświadczeń z pracy nad projektami oraz zacieśnienia relacji zorganizował zagraniczny wyjazd integracyjno-szkoleniowy. Wyjazd składał się z czasu odpoczynku oraz czasu, w którym pracownicy skupili się na omówieniu sukcesów i problemów wykonywanej pracy. Wyjazd obejmował również wycieczki w ekstremalnych warunkach, wieczorki integracyjne oraz spotkania, na których pracownicy omawiali zakres prac bieżących projektów. W związku z wyjazdem przedsiębiorca poniósł wydatki na przejazd oraz usługę turystyczną, która obejmowała: przelot, ubezpieczenia, noclegi, wyżywienie oraz wycieczki. Przedmiotowe wydatki zostały sfinansowane ze środków obrotowych prowadzonej firmy.

Zainteresowany był zdania, że wydatki związane z organizacją wyjazdu szkoleniowego dla pracowników spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych. Argumentował, że wyjazd został zorganizowany w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że wydatki, które wnioskodawca poniósł na organizację wyjazdu szkoleniowego dla pracowników, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Zaznaczył, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, musi być poniesiony przez podatnika, być definitywny i nie zostać zwrócony, mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, zostać właściwie udokumentowany, a także nie znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.

Następnie organ wskazał, że wydatki związane z wyjazdem szkoleniowym nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o PIT, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz konkretnych przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że wyjazd zorganizowany przez przedsiębiorcę miał charakter głównie turystyczno-rozrywkowy, o czym świadczy atrakcyjność celu podróży. Ponadto, z wniosku nie wynika, aby wydatki związane z wyjazdem zostały poniesione w celu uzyskania przychodów, biorąc pod uwagę prowadzoną przez wnioskodawcę działalność gospodarczą m.in. w zakresie projektowania obiektów przemysłowych oraz budynków wielorodzinnych.

„Mając powyższe na uwadze, wymienione we wniosku koszty na tle przedstawionego opisu stanu faktycznego nie spełniają przesłanki, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie można racjonalnie powiązać ich poniesienia z celem uzyskania przychodów lub zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów. Zatem stwierdzić należy, że w okolicznościach przedstawionych we wniosku wydatki, które poniósł Pan na organizację wyjazdu do (...) nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wyjazdem szkoleniowym. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.1022.2023.8.AC - (interpretacje.pl)