Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że zapłacona przez przedsiębiorcę gotówką kwota ponad 15 000 zł na nabycie ciągnika rolniczego z licytacji komorniczej może być kosztem podatkowym w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki podatkowe zapłaty gotówką ponad 15 tys. zł

Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nabył na licytacji komorniczej ciągnik rolniczy. Za zakup otrzymał fakturę, na której obok danych sprzedawcy (inny podmiot) i nabywcy (podatnik), znajdowała się adnotacja o wystawieniu faktury przez komornika. Zapłata za ciągnik została dokonana częściowo przelewem, a częściowo gotówką w kwocie ponad 15 000 zł. Sytuacja ta spowodowana była faktem, że w momencie zakończenia licytacji i dokonania przez komornika przybicia, z przyczyn technicznych, niezależnych od przedsiębiorcy, nie miał on możliwości dokonania szybkiego przelewu pozostałej kwoty za zakupioną ruchomość.

Zainteresowany argumentował, że niezależnie od statusu dłużnika, nabycie przedmiotu za pośrednictwem komornika nie rodzi obowiązku uregulowania należności przelewem w rozumieniu art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. W konsekwencji zapłata komornikowi gotówką wskazanej kwoty nie wyklucza możliwości rozpoznania jej jako kosztu podatkowego. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Zapłacona gotówką kwota jako koszt podatkowy

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe, co oznacza, że zapłacona gotówką kwota na nabycie ciągnika rolniczego z licytacji komorniczej może być kosztem podatkowym.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Wyjaśnił, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, musi być poniesiony przez podatnika, być definitywny i nie zostać zwrócony, mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, zostać właściwie udokumentowany, a także nie znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodu jest łączne spełnienie ww. przesłanek.

W dalszej części interpretacji organ odniósł się do art. 22p ustawy o PIT oraz art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Wskazał, że zestawienie tych dwóch przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku, oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000 zł, lecz każdą płatność dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł.

Następnie KIS wskazała, że przy wykładni art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców należy również brać pod uwagę, że celem tego przepisu jest wzmocnienie przejrzystości przepływów finansowych między przedsiębiorcami. W przypadku gdy płatność jest dokonywana zgodnie z przepisami odrębnymi za pośrednictwem komornika, jako podmiotu zaufania publicznego, realizacja tego celu nie jest zagrożona. Z uwagi na to, organ stwierdził, że art. 22p ust. 1 ustawy o PIT nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą przekazuje bez pośrednictwa rachunku bankowego komornikowi zapłatę za nabyty w drodze licytacji komorniczej ciągnik rolniczy, którego wartość przekracza 15 000 zł.

„Reasumując – zapłacona przez Pana gotówką kwota ponad 15.000 zł może być kosztem podatkowym na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006465184,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-2-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL2-2-4011-861-2023-2-MM.html