Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że gmina, wnosząc niepieniężny aport w postaci nieruchomości do spółki działa jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a nie jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie może skorzystać w tym zakresie z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 tej ustawy. Z uwagi na to, transakcja zbycia nieruchomości w drodze aportu podlega opodatkowaniu VAT.

Zbycie nieruchomości w drodze aportu a VAT

Gmina zarejestrowany czynny podatnik VAT jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę gruntową, która została nabyta nieodpłatnie, z mocy prawa, mienia Skarbu Państwa. Jednostka planuje dokonać aportu nieruchomości do spółki, której jest jedynym udziałowcem w zamian za udziały w kapitale zakładowym spółki. Na nieruchomości spółka zrealizuje inwestycję, w wyniku której powstaną lokale przeznaczone dla najemców lokali komunalnych, socjalnych i tymczasowych, wskazanych przez gminę. Nieruchomość, od chwili jej nabycia, nie była i nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej takiej jak najem, czy dzierżawa. Ponadto gmina nie odliczała podatku VAT od wydatków na nabycie ani utrzymanie nieruchomości.

Argumentacja gminy opierała się na przekonaniu, że aport nieruchomości do spółki nie będzie podlegał przepisom ustawy o VAT. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu jednostka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Czynność podlegająca opodatkowaniu VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że transakcja zbycia nieruchomości w drodze aportu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Zaznaczył, że gmina w zakresie czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) jako osoba prawna będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu na zasadach ogólnych. W tym zakresie wykonywane przez gminę czynności będą miały charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

„W opisanej sytuacji, w przypadku transakcji wniesienia Aportu do Spółki, wyczerpane zostają przesłanki do uznania tej czynności za podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 7 ust. 1 ustawy – transakcja zbycia Nieruchomości w drodze aportu, będzie niewątpliwie czynnością cywilnoprawną (nie zaś publicznoprawną). Jak bowiem wynika z opisu sprawy, wniesienie aportem Nieruchomości do Spółki zostanie rozliczone w formie udziałów w kapitale zakładowym Spółki” - wskazał organ.

Jednocześnie KIS podkreśliła, że czynność opisana we wniosku, nie będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Organy władzy publicznej nie będą uznawane za podatników w zakresie czynności, które mieszczą się w ramach zadań, dla których realizacji zostały powołane, dodatkowo pod warunkiem, że czynności te nie będą wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku dostawy nieruchomości za odpłatnością (w tym wniesienia aportu) nie będą realizowane zadania, dla których realizacji organy te zostały powołane. Działania gminy będą w tym przypadku tożsame z działaniami każdego innego podmiotu dokonującego dostawy nieruchomości.

„Podsumowując, Aport będzie podlegał przepisom ustawy, bowiem Gmina, wnosząc niepieniężny aport w postaci Nieruchomości do Spółki, będzie działać jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a nie jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie mogła skorzystać w tym zakresie z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy. Tym samym, transakcja zbycia Nieruchomości w drodze aportu będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006562808,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-18-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL1-1-4012-36-2024-2-AR.html