Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, to czynność ta zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu VAT. Dodatkowo kontynuacja działalności gospodarczej przez obdarowaną bez zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług nie wymaga dokonania korekty podatku naliczonego.

Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki a VAT

Ojciec wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Mężczyzna zamierza przekazać córce całe przedsiębiorstwo w formie darowizny na podstawie aktu notarialnego. W skład przedsiębiorstwa wchodzą: nieruchomości, budynki, maszyny, urządzenie, środki trwałe, towar, oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (logo), pracownicy. Przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego. Po przekazaniu przedsiębiorstwa w darowiźnie darczyńca zakończy działalność. Od tego momentu działalność prowadzona będzie przez kobietę w dotychczasowej formie, bez przerw w działalności, łącznie z zatrudnionymi pracownikami.

Zainteresowana była zdania, że przedmiotowa darowizna przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowana podatkiem VAT. Ponadto, argumentowała, że skoro będzie kontynuowała działalność gospodarczą, nie zmieniając przeznaczenia nabytych przez ojca towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu kobieta zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Skutki podatkowe darowizny przedsiębiorstwa

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przedmiotowa darowizna przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a kontynuacja działalności gospodarczej przez obdarowaną bez zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług nie będzie wymagała dokonania korekty podatku naliczonego.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz Kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o VAT. Na postawie powyższego organ wskazał, że skoro jak wynika z opisu sprawy, w analizowanym przypadku przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, to czynność ta zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT będzie wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o VAT i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Następnie KIS wyjaśniła, że korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, dotyczy podatku naliczonego od zakupów związanych jednocześnie z czynnościami, w związku z którymi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego oraz z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługiwało, jeżeli podatnik nie jest w stanie wyodrębnić całości lub części kwot podatku, które posłużyłyby tylko czynnościom opodatkowanym oraz gdy zmianie uległo przeznaczenie towaru, od którego podatek został odliczony lub nieodliczony w całości.

Jednocześnie organ podkreślił, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, to zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, pozostaje bez wpływu na wcześniejsze odliczenia podatku naliczonego dokonane przez zbywcę na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy w związku z zakupami, które służyły mu do wykonania czynności opodatkowanych w zbywanym przedsiębiorstwie.

„Odnosząc się z kolei do korekty podatku naliczonego, wskazać należy, że analiza przedstawionego opisu sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro darowizna całości przedsiębiorstwa przez ojca na rzecz Pani – jak wynika z treści wniosku – będzie stanowiła zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, a Pani będzie kontynuowała identyczną, jak ojciec działalność gospodarczą nie zmieniając przeznaczenia nabytych przez Pani ojca towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie Pani zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy, w związku z art. 91 ust. 9 ustawy” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006560001,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-20-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB3-1-4012-64-2024-2-MSO.html