Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że osoba prowadząca biuro rachunkowe, w ramach którego świadczy usługi rachunkowo-księgowe oraz obsługę kadrowo-płacową może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach przesłanek.

Biuro rachunkowe a opodatkowanie VAT

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – usługi księgowe (biuro rachunkowe). Działalność zarejestrowana jest pod ogólnym symbolem PKD, jako działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe. Kobieta posiada certyfikat księgowy nadany przez ministra finansów, ale nie jest doradcą podatkowym i nie świadczy usług w tym zakresie. Co więcej, nie świadczy również usług prawniczych. Podatniczka wykonuje wyłącznie czynności polegające na kompleksowej obsłudze rachunkowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Na chwilę sporządzenia wniosku zarejestrowana jest jako czynny podatnik VAT. Wartość sprzedaży prowadzonego przez nią biura rachunkowego w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 200 000 zł.

Zainteresowana argumentowała, że skoro nie świadczy usług doradczych ani prawniczych, to ma prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Możliwość zwolnienia z opodatkowania VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wnioskodawczyni prowadząca biuro rachunkowe w ramach, którego świadczy usługi rachunkowo-księgowe oraz obsługę kadrowo-płacową może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Wyjaśnił, że w sytuacji, gdy podmiot będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych i nie będzie świadczył usług doradczych, lub prawniczych takich jak wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1, lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym, to nie znajdą zastosowania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy o VAT. Podmiot taki będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, chyba że zajdą inne niż omawiane przesłanki wyłączające zwolnienie określone w art. 113 tej ustawy.

„Skoro zatem w ramach prowadzonej działalności świadczy Pani wyłącznie usługi, o których mowa powyżej – tj. usługi rachunkowo-księgowe oraz kadrowo-płacowe i jednocześnie nie wykonuje Pani czynności polegających na udzieleniu podmiotom takim jak podatnicy, płatnicy, i inkasenci, osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe oraz ich następcom prawnym na ich zlecenie lub ich rzecz fachowych porad, opinii, wyjaśnień z zakresu ich obowiązków prawnych, podatkowych, celnych, finansowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanych z tym obowiązków – to tym samym czynności te nie stanowią doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy” - wskazał organ.

Ponadto, KIS zauważyła, że skoro podatniczka w ramach prowadzonej działalności nie świadczy również usług prawniczych, to wykonywane przez nią czynności nie są objęte wyłączeniem, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit a ustawy o VAT. Jednakże organ zaznaczył, że jeżeli wartość sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ww. ustawy przekroczy kwotę 200 000 zł lub proporcję tej kwoty do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, to zwolnienie utraci moc, począwszy od czynności, którą zostanie przekroczona ta kwota. Ponadto, wnioskodawczyni utraci prawo do zwolnienia podmiotowego, w przypadku wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 tej ustawy.

„Podsumowując, w ramach prowadzonej przez Panią działalności, przysługuje Pani prawo do zwolnienia od podatku VAT – na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – w przypadku świadczenia wyżej wymienionych usług rachunkowo-księgowych i obsługi kadrowo-płacowej” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006566336,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-20-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL1-2-4012-613-2023-2-PM.html