Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że hodowla entomofagów, w tym węży, jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej i podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej, nawet jeśli nie obejmuje hodowli roślin żywicielskich.

Sprzedaż wyhodowanych węży

Osoba prowadząca hobbystyczną hodowlę węży z gatunków sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 01.49.13.0 - Gady żywe, hodowlane, podejmowała działania w zakresie selekcji cech fenotypowych oraz stabilizacji gatunków, nie planując obrotu wężami nabywanymi od innych hodowców. Sprzedaż realizowana była wyłącznie z nadwyżek hodowlanych, a działalność miała miejsce w lokalu mieszkalnym. Wszelkie składniki pokarmowe dla węży były nabywane od zewnętrznych dostawców.

Wnioskodawca zapytał, czy sprzedaż wyhodowanych węży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy można uznać taką sprzedaż za działalność rolniczą według definicji zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawcy opierało się na przekonaniu, że sprzedaż węży wyhodowanych w ramach własnej hodowli nie powinna skutkować zobowiązaniem podatkowym, ponieważ tego typu hodowla nie powinna być zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z działalności rolniczej są wyłączone z opodatkowania, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Hodowla mieści się w ramach działów specjalnych produkcji rolnej

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i stwierdził, że wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wyraźnie wymienionych w ustawie, podlegają opodatkowaniu. W kontekście pytania wnioskodawcy, organ wskazał, że hodowla entomofagów, w tym węży, mieści się w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Podkreślił, że nawet brak hodowli roślin żywicielskich nie zwalnia z obowiązku opłacania podatku, a jedynie wpływa na sposób ustalania stawki podatkowej.

W uzasadnieniu swojego stanowiska, organ podatkowy szczegółowo odwołał się do przepisów prawnych definiujących działalność rolniczą, uwypuklając, że kryteria te są spełnione przez działalność wnioskodawcy. W konsekwencji, stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe, a interpretacja organu skarbówki jasno wskazała na obowiązek opodatkowania dochodów z hodowli entomofagów, w tym węży, co stanowi istotną informację dla podobnych przypadków działalności hobbystycznej.

"Zatem hodowla entomofagów, takich jak węże z gatunków ...., stosownie do powołanego art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi działy specjalne produkcji rolnej, a sprzedaż entomofagów jest opodatkowana na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, w przypadku braku powierzchni upraw roślin żywicielskich w rozumieniu poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, obowiązek podatkowy nie powstanie, gdyż ustawodawca ustala stawkę podatku od działów specjalnych produkcji rolnej w zależności od powierzchni upraw roślin żywicielskich.

Mając na względzie powołane przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że hodowla entomofagów prowadzona przez Pana stanowi działalność rolniczą, która jest zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Skoro prowadzona przez Pana hodowla entomofagów nie uwzględnia hodowli roślin żywicielskich, obowiązek podatkowy w Pana przypadku nie powstanie, gdyż stawkę podatku od działów specjalnych produkcji rolnej ustala się w zależności od powierzchni upraw roślin żywicielskich." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Takie rozstrzygnięcie podkreśla znaczenie dokładnej analizy przepisów podatkowych oraz ich aplikacji do specyficznych przypadków działalności, nawet jeśli prowadzone są one na niewielką skalę lub hobbystycznie. Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Organ przeprowadził analizę wniosku wnioskodawcy, odwołując się do odpowiednich przepisów prawa i uzasadniając swoje stanowisko w sposób jasny i zrozumiały. Wnioskodawca nie uzyskał zatem potwierdzenia swojej tezy, że sprzedaż węży z własnej hodowli nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że będzie musiał uiścić odpowiedni podatek od dochodów z tej działalności.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/