Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że usługi prawne i doradcze wykluczają możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, do całej prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługi mediacji, prawne i doradcze a VAT

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (jest czynnym podatnikiem podatku VAT) polegającą na odpłatnym pełnieniu funkcji mediatora, wykonującego mediacje na zlecenie osób fizycznych oraz prawnych. Z racji posiadanego wykształcenia w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej udziela również porad prawnych. Podatniczka podkreśliła, że świadczone usługi mediatorskie i usługi prawne są całkowicie oddzielnie rozliczane oraz prowadzone są dla nich odrębne rozliczenia i ewidencje. Ponadto, wskazała, że wartość świadczonych przez nią usług mediacji z lat ubiegłych, jak i przewidywana wartość sprzedaży w bieżącym roku podatkowym nie przekracza 200 000 zł.

Zainteresowana argumentowała, że usługi mediacji nie stanowią usług doradztwa, ani usług prawniczych z uwagi na to może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Była przekonana, że zasadne jest rozliczanie podatku VAT jedynie w zakresie świadczenia usług prawnych. Jednakże w celu upewnienia się co do prawidłowości swojego twierdzenia, kobieta zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Usługi prawne i doradcze wykluczają zwolnienie z VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że usługi prawne i doradcze wykluczają możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, do całej prowadzonej działalności.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Zaznaczył, że zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy może być objęta sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, oraz podatnik ten nie świadczy usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 tej ustawy, tj. usług prawniczych i doradczych. Co więcej, zwolnienie podmiotowe ma zastosowanie do całej działalności gospodarczej, którą prowadzi dany podmiot, bez względu na to, w jaki sposób rozliczane są dane czynności.

„Zatem, pomimo że świadczone przez Panią usługi mediacji nie stanowią usług doradczych ani usług prawnych nie będzie mogła Pani skorzystać z tego zwolnienia. Jak wskazała Pani we wniosku, oprócz świadczonych usług mediacji udziela Pani m.in. porad prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej” - wskazał organ.

W konkluzji KIS stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, gdyż usługi prawne i doradcze wykluczają zastosowanie zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy, do całej prowadzonej działalności. W konsekwencji, świadczenie usług mediacji i usług prawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy opodatkować stawką właściwą dla tych usług.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006566308,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-19-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP1-3-4012-85-2024-2-LM.html