Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że w przypadku, gdy wynagrodzenie płacone przez spółkę za usługi budowlane świadczone przez podmiot powiązany odpowiada wartości rynkowej, a usługi te są niezbędne w realizacji podstawowej działalności spółki, to wynagrodzenie to nie stanowi ukrytego zyskui tym samym nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Wynagrodzenie na rzecz podmiotu powiązanego

Spółka z o.o., której przedmiotem przeważającej działalności jest wykonywanie prac budowlanych, w szczególności wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych zamierza zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek tzw. estoński CIT. Firma planuje korzystać z usług podmiotu powiązanego, tj. usług spółki jawnej, świadczącej usługi budowlane i budowlano-montażowe. Współpraca pomiędzy dwoma podmiotami rozpoczęła się, zanim spółka postanowiła zmienić formę opodatkowania na ryczałt od dochodów spółek. W prowadzonej działalności firma korzysta również z podwykonawstwa innych podmiotów. Wynagrodzenie na rzecz podmiotu powiązanego zostanie ustalone na poziomie rynkowym.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy wynagrodzenie płacone przez spółkę za usługi budowlane świadczone przez podmiot powiązany stanowi ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy CIT.

Firma była zdania, że wynagrodzenie płacone za usługi budowlane świadczone przez podmiot powiązany, nie będzie stanowiło ukrytego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie będzie podlegało opodatkowaniu, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Argumentowała, że usługi te są niezbędne w realizacji jej podstawowej działalności. Ponadto, wypłacane na rzecz podmiotu powiązanego wynagrodzenie nie będzie w rzeczywistości służyło dekapitalizowaniu tego podmiotu.

Wynagrodzenie nie stanowi ukrytego zysku

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wynagrodzenie płacone przez spółkę za usługi budowlane świadczone przez podmiot powiązany, nie będzie stanowiło ukrytego zysku, a co za tym idzie, nie będzie podlegało opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. Wyjaśnił, że art. 28m ust. 3 ww. ustawy wskazuje, że za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany i które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. W praktyce może to oznaczać np. świadczenia powstałe w wyniku uzgodnień, których nie zawarłyby podmioty niepowiązane.

KIS szczegółowo omówiła kategorie dochodów uznanych za ukryte zyski, wskazując na różnorodne formy takich świadczeń, oraz te, które nie są uznawane za ukryte zyski. Następnie odniosła się do kwestii przedstawionej w stanie faktycznym sprawy i oceniła, że w opisanym przypadku nie mamy do czynienia z ukrytymi zyskami. W konkluzji organ stwierdził, że wynagrodzenie płacone przez spółkę za usługi budowlane świadczone przez podmiot powiązany, nie będzie stanowiło ukrytego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 28m ust. 3 ustawy CIT, co za tym idzie, nie będzie podlegało opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

„Skoro zatem jak wynika z wniosku, wynagrodzenie wypłacane z tytułu tych usług będzie odpowiadać wartości rynkowej, a usługi te są niezbędne w realizacji podstawowej działalności Spółki, to stwierdzić należy, że wynagrodzenie to nie będzie stanowiło ukrytego zysku, w myśl art. 28m ust. 3 ustawy CIT, a tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ww. ustawy” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006563857,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-22-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-1-4010-13-2024-2-BJ.html