Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że w przypadku, gdyorgan nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania domu jednorodzinnego ani nie nakazał jego rozbiórki, to ciągle jest to budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że posiadanie go wyklucza zwolnienie z opodatkowania PCC przewidziane dla zakupu pierwszego lokum.

Zwolnienie z PCC dla zakupu pierwszego lokum

Wnioskodawca planuje zakup mieszkania z rynku wtórnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. W zeszłym roku, na mocy umowy darowizny, stał się właścicielem 100% udziałów w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Wyjaśnił, że budynek ten nie ma doprowadzonej kanalizacji, więc zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być użytkowany. Co więcej, nie ma w nim ogrzewania, podstawowej infrastruktury sanitarnej, okna są powybijane, dach przecieka, a stropy są przegniłe. Podatnik twierdził, że budynek nadaje się tylko do rozbiórki. Przyznał jednak, że nie ma decyzji organu nadzoru budowlanego nakazującej rozbiórkę ani decyzji zakazującej użytkowania tego budynku.

Zainteresowany argumentował, że skoro nie może zamieszkać w opisanym budynku ze względu na jego stan, to przy zakupie mieszkania, w którym chciałby osiąść, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania PCC na podstawie art. 9 pkt 17 ustawy o PCC. Jednakże, w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Podatnik nie skorzysta ze zwolnienia z PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania PCC przewidzianego dla zakupu pierwszego lokum, z uwagi na to, że jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PCC. Zaznaczył, że zwolnienie przewidziane w art. 9 pkt 17 tej ustawy przysługuje na zakup pierwszego lokum. Może z niego skorzystać kupujący, któremu w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego ani spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, ani udział w tych prawach (chyba że nie przekracza on lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia). Zwolnienie to dotyczy zakupu na rynku wtórnym.

Następnie organ powołał się na art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego i podkreślił, że nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nieruchomość, która nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a więc co do której nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie lub nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub w stosunku do której organ nadzoru budowlanego wydał zakaz użytkowania na czas usunięcia nieodpowiedniego stanu technicznego, lub wydał decyzję nakazującą rozbiórkę budynku. Takich nieruchomości nie można użytkować i w konsekwencji nie służą one zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Na podstawie powyższego, KIS stwierdziła, że skoro w stosunku do przedmiotowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, której wnioskodawca jest właścicielem, nie została wydana decyzja organu nadzoru budowlanego o zakazie użytkowania nieruchomości lub decyzja nakazująca rozbiórkę tego obiektu, to zgodnie z ww. przepisami, nieruchomość ta stanowi budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. To, że budynek wymaga kapitalnego remontu, nie może stanowić przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia. Ustawodawca nie zawarł zastrzeżeń, w jakim stanie funkcjonalnym powinien być budynek.

„Reasumując, brak decyzji wydanych przez organ nadzoru budowlanego w stosunku do posiadanej przez Pana nieruchomości, uniemożliwia Panu skorzystanie ze zwolnienia z art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem – zgodnie z opisanym zdarzeniem – jest Pan właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a zatem nie spełnia Pan warunków do skorzystania ze zwolnienia określonego w tym przepisie” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006540595,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-13-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-3-4014-12-2024-3-AD.html