Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że dofinansowanie wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla osób uprawnionych nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem pracodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu.

Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS

Starostwo powiatowe, jako pracodawca tworzy ZFŚS, z którego środki przeznaczone są na działalność socjalną, w tym na dopłatę do kosztów uczestnictwa osób uprawnionych (pracowników, emerytów i rencistów) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych. Udział w wycieczkach jest dobrowolny - nie wszyscy biorą w nich udział. Wycieczki finansowane są częściowo ze środków funduszu, a częściowo z dopłat własnych uczestników.

Pracodawca argumentował, że dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS nie stanowi dla uprawnionych przychodu podlegającego opodatkowaniu, a on jako płatnik nie jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Brak przychodu podlegającego opodatkowaniu

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych nie generuje powstania po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu, a pracodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowyz tego tytułu.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśnił, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych, zawartym w ww. ustawie, bądź, od których zaniechano poboru podatku.

Następnie organ odniósł się do orzecznictwa, które definiuje „nieodpłatne świadczenia” jako każdą formę przysporzenia majątkowego, nie tylko w formie pieniężnej, ale również jako korzyści materialne czy oszczędności dla pracownika, które są wynikiem świadczeń od pracodawcy. Wskazał również na konieczność spełnienia określonych warunków, aby świadczenie mogło być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu. Musi ono być spełnione za zgodą pracownika, przynosić mu korzyść majątkową oraz być przypisane indywidualnie.

Na podstawie powyższego KIS stwierdziła, że dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS, będące ogólnie dostępne dla wszystkich uprawnionych pracowników i nieprzynoszące im bezpośredniej, indywidualnej korzyści majątkowej, nie spełnia warunków uznania za przychód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji pracodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

„Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że dofinansowanie wycieczki przez Państwa ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych nie generuje powstania po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Państwo, jako płatnik nie będą zobowiązani do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z powyższego tytułu” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006566280,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-19-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0113-KDIPT2-3-4011-126-2024-1-GG.html