Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że przedstawiciel ustawowy nieletniej córki niepełnosprawnej nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, mimo że samochód służy do jej dowożenia na rehabilitację.

Specjalne potrzeby transportowe córki związane z jej rehabilitacją i zajęciami rewalidacyjnymi

12 listopada 2023 roku, reprezentując swoją nieletnią córkę wnioskodawca zakupił samochód osobowy od osoby prywatnej za kwotę 57 750 zł. Jako małżeństwo w posiadaniu wspólnoty majątkowej i rodzice niepełnosprawnej córki uczęszczającej do przedszkola integracyjnego, ponieśli oni obowiązek podatkowy w wysokości 1155 zł, co stanowi 2% wartości umowy, wpłacony do Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym, wnioskodawca zapytał, czy jako przedstawiciel ustawowy swojej niepełnosprawnej córki ma prawo do zwolnienia z podatku PCC, zważywszy na specjalne potrzeby transportowe córki związane z jej rehabilitacją i zajęciami rewalidacyjnymi.

Wnioskodawca argumentował, że obowiązujące przepisy prawne dyskryminują niepełnosprawne dzieci i ich rodziców, jako że dziecko z racji wieku i niepełnosprawności nie może samodzielnie korzystać z przewidzianych ulg. Zdaniem wnioskodawcy, sytuacja ta zasługuje na zastosowanie ulgi podatkowej dla przedstawiciela ustawowego na podstawie kodeksu rodzinnego oraz ustawy o rehabilitacji.

Brak spełnienia warunków przewidzianych dla zwolnienia w podatku PCC

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest błędne, ponieważ zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienie przysługuje osobie niepełnosprawnej nabywającej samochód na własne potrzeby. Ponieważ zakup dokonany był przez rodziców, a nie bezpośrednio przez córkę, nie spełnia to warunków przewidzianych dla zwolnienia.

Ponadto, organ podatkowy podkreślił, że interpretacja ulg i zwolnień musi być ścisła i zgodna z literą prawa. W rezultacie, wnioskodawca, nie spełniając formalnych wymogów zwolnienia, jest zobligowany do zapłaty podatku w wysokości 2% wartości transakcji.

"Ulga z art. 8 pkt 6 ustawy podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Przepisów prawa podatkowego, w tym zwolnień podatkowych nie można zatem interpretować w sposób swobodny i szeroki i wywodząc z nich daleko posunięte konkluzje i przemyślenia.

Reasumując, jako podmiot niespełniający przesłanek zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ww. ustawy był Pan zobowiązany do opodatkowania zawartej umowy sprzedaży samochodu osobowego 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych." - wskazał Dyrektor KIS

Podsumowanie

W świetle przedstawionych argumentów, decyzja organu podatkowego zdaje się być uzasadniona z perspektywy obowiązujących przepisów, mimo że opisana sytuacja rodzinna wnioskodawcy podnosi ważne kwestie dotyczące równego dostępu do ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/