Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że otrzymane odszkodowanie za straty w uprawach rolnych, które rekompensuje straty bezpośrednio związane z działalnością rolniczą, jest wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie podlega wykazaniu w deklaracji rocznej PIT-37.

Odszkodowanie za straty w uprawach rolnych

Wnioskodawczyni prowadzi wyłącznie działalność rolniczą, w której zakres wchodzi chów bydła oraz produkcja roślinna zboża, rzepaku i kukurydzy. Na podstawie zawartego porozumienia kobieta otrzymała w 2023 r. od firmy X odszkodowanie, które dotyczyło rekompensaty za szkody wyrządzone na gruncie rolnym przygotowanym pod uprawę, który przed szkodą był zaorany, wzbogacony nawozem i obsiany zbożem.

Zainteresowana argumentowała, że otrzymane odszkodowanie, pokrywające straty w uprawach rolnych, jest przychodem z działalności rolniczej, który z mocy prawa jest wyłączony z opodatkowania PIT, ponieważ stanowi substytut przychodu, jaki by osiągnęła, gdyby szkody nie wystąpiły. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Odszkodowanie wyłączone z opodatkowania PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że otrzymane odszkodowanie za straty w uprawach rolnych jest wyłączone z opodatkowania PIT i nie podlega wykazaniu w deklaracji rocznej PIT-37.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśnił, że opodatkowaniu PIT podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Następnie organ wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy: „przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej". Podkreślił, że działalność podatniczki mieści się w definicji działalności rolniczej, ponieważ polega na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym z własnych upraw. Natomiast, otrzymane odszkodowanie rekompensowało bezpośrednio straty w mieniu rolnym i było ściśle związane z prowadzoną działalnością rolniczą.

„Mając powyższe na względzie, przychód uzyskany z ww. odszkodowania rekompensował szkody w uprawach rolnych. Odszkodowanie dotyczyło gruntu przygotowanego pod uprawę, który był zaorany, wzbogacony nawozem i obsiany zbożem. Straty (szkody) dotyczą ściśle Pani działalności rolniczej, dlatego też odszkodowanie jest wynikiem tej działalności. Działalność rolnicza jest więc źródłem powstania przychodu po Pani stronie z tytułu odszkodowania. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskane przychody są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają wykazaniu w deklaracji rocznej PIT-37” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006579033,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-8-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0115-KDIT3-4011-190-2024-2-RS.html