Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że wydatki na najem mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli są one niezbędne w celu uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej i odpowiednio udokumentowane.

Najem mieszkania a koszty podatkowe

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi wspomagające transport na podstawie umowy B2B. Kobieta zameldowana jest w miejscowości B i pod tym adresem zarejestrowana jest jej działalność. W trakcie miesiąca, pełniąc dyżury telefoniczne, jest zobowiązana stawić się w siedzibie firmy, dla której świadczy usługi, w ciągu godziny od otrzymania wezwania. W związku z powyższym wynajmuje mieszkanie w miejscowości A.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki na najem mieszkania może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Kobieta argumentowała, że może zaliczyć wydatki na najem mieszkania do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ 300-kilometrowa odległość między miejscem zameldowania a miejscem świadczenia usług uniemożliwiałaby jej dotarcie na czas w przypadku wezwań, które mają miejsce kilka razy w miesiącu.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia wydatków na najem mieszkania do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 23 ust. 1 ww. ustawy. Organ zaznaczył, że koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów.

„Odnosząc powyższe do Pani sprawy, skoro wynajem mieszkania jest niezbędny w celu uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, to wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów" - wskazał organ.

KIS zwróciła uwagę na konieczność właściwego udokumentowania wydatków. Podkreśliła, że zgromadzone dowody nie mogą ograniczać się wyłącznie do dowodów stwierdzających jedynie wysokość poniesionych kosztów najmu mieszkania. Niezbędne jest posiadanie dowodów świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której zostało wynajęte mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

„Reasumując – wydatki z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowią dla Pani koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006580063,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL2-2-4011-225-2024-2-MW.html