Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że działalność polegająca na przeniesieniu praw autorskich wykonywanych projektów wnętrz może korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Przeniesienie praw autorskich do projektu

Wnioskodawczyni zakończyła działalność gospodarczą w dziedzinie projektowania wnętrz, która została wykreślona z CEIDG w listopadzie 2023 roku. W ramach zakończonej działalności nie była czynnym podatnikiem podatku VAT – korzystała ze zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł rocznie i nie utraciła prawa do tego zwolnienia. Obecnie zajmuje się domem i dziećmi, planując jednocześnie wykorzystać swoje doświadczenie w projektowaniu wnętrz na zlecenie, bez rejestrowania działalności gospodarczej. Uzyskiwane wynagrodzenie będzie stanowiło honorarium za przeniesienie praw autorskich do projektu. Kobieta przewiduje, że wartość sprzedaży z tytułu prowadzonej przez nią działalności zarobkowej w roku podatkowym 2024 nie przekroczy kwoty 200 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zainteresowana argumentowała, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Twierdziła, że roczny obrót z tytułu zbycia majątkowych praw autorskich do tworzonych przez nią projektów, nie przekroczy tej kwoty, z uwagi na to świadczone przez nią usługi powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Aby jednak upewnić się co do słuszności swojego stanowiska, zwróciła się do organu podatkowego o oficjalną interpretację.

Możliwość zwolnienia od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że działalność wnioskodawczyni polegająca na przeniesieniu praw autorskich wykonywanych projektów wnętrz będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy o VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Wyjaśnił, że zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ww. ustawy może być objęta sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł lub w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie działalności w trakcie roku podatkowego kwoty 200 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Ze zwolnienia wskazanego w powyższym przepisie nie mogą korzystać podatnicy, którzy świadczą usługi wymienione w art. 113 ust. 13 tej ustawy.

„Analiza treści wniosku oraz cytowanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie Pani wykonywała wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku, tj. w zakresie zbycia majątkowych praw autorskich do tworzonych przez Panią projektów wnętrz i jednocześnie w ramach tej działalności nie będzie wykonywała Pani czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, to będzie miała Pani prawo korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy. Przy czym, z ww. zwolnienia będzie mogła Pani korzystać w roku podatkowym, w trakcie którego rozpocznie ww. działalność do momentu, gdy przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w tym roku podatkowym, kwoty 200 000 zł, określonej w art. 113 ust. 1 ustawy” - wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że działalność wnioskodawczyni polegająca na przeniesieniu praw autorskich wykonywanych projektów wnętrz będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy o VAT. Jednakże organ podkreślił, że utraci ona prawo do zwolnienia, w przypadku wykonania jakiejkolwiek czynności wymienionej w art. 113 ust. 13 ww. ustawy.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006583021,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP4-2-4012-66-2024-4-KS.html