Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że odsprzedaż usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej na rzecz klientów, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w zw. z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług.

Odsprzedaż usług medycznych a VAT

Spółka nie jest podmiotem leczniczym, jednakże prowadzi platformę internetową, która pomaga dobrać skuteczną formę wsparcia psychologicznego. Działalność firmy polega na odsprzedaży usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych na rzecz pacjentów z wykorzystaniem platformy. Podmiot umożliwia dostęp do przedmiotowych usług online oferowanych przez wykwalifikowanych specjalistów − psychologów i psychoterapeutów. Firma nabywa ww. usługi od osób wykonujących wyłącznie zawody medyczne. Wszystkie usługi wykonywane przez podwykonawców są nabywane przez spółkę we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich.

Firma argumentowała, że prowadzona przez nią odsprzedaż usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych na rzecz klientów korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a, oraz art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, z uwagi na to, że jej głównym celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia psychicznego. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Zwolnienie od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że odsprzedaż usług psychologicznych i psychoterapeutycznych świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej na rzecz klientów korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Wyjaśnił, że zwolnienie od podatku VAT usług w zakresie opieki medycznej ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Z tego względu, oprócz przedmiotu transakcji istotny jest również status podmiotu świadczącego daną usługę. Ze zwolnienia korzystają usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone osoby.

Organ zauważył, że w przedmiotowej sprawie występuje tzw. fikcja prawna przewidziana w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w świetle, której spółka występuje w roli odsprzedającego usługi medyczne nabyte we własnym imieniu, lecz na rzecz klientów. Z uwagi na to, na gruncie ww. ustawy traktowana jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Następnie KIS przyznała rację, że opisane w stanie faktycznym sprawy działania obejmują szeroko pojętą profilaktykę zdrowia psychicznego i mają na celu zapobieganie ewentualnym problemom zdrowotnym oraz przyczynianie się do poprawy zdrowia psychicznego osób korzystających z usług.

Na podstawie powyższego organ doszedł do wniosku, że spółka spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT, tj. świadczy usługi opieki medycznej, które zostały nabyte w jej imieniu, ale na rzecz osób trzecich (klientów), od podwykonawców – określonych przedstawicieli zawodów medycznych oraz świadczone usługi służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W konsekwencji odsprzedaż usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, świadczonych za pośrednictwem platformy internetowej na rzecz klientów korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w zw. z art. 8 ust. 2a ww. ustawy.

„Podsumowując, opisane we wniosku usługi psychologiczne i psychoterapii, świadczone przez Państwa za pośrednictwem platformy internetowej na rzecz klientów, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w związku z art. 8 ust. 2a ustawy” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006583029,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL3-4012-118-2024-2-MBN.html