Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że odszkodowanie otrzymane na mocy ugody mediacyjnej, zatwierdzonej przez sąd, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej

W 2022 roku wnioskodawca - osoba zatrudniona w spółce od 2010 roku, otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, oparte na artykule 30 § 1 Kodeksu pracy. Nie zgadzając się z decyzją pracodawcy, wnioskodawca zwrócił się do sądu z pozwem o uznania wypowiedzenia za nieważne i przywrócenie na poprzednie stanowisko. Sprawa trafiła do mediacji, gdzie obie strony doszły do porozumienia, zatwierdzonego przez sąd klauzulą wykonalności. W wyniku ugody wnioskodawca otrzymał odszkodowanie oraz awans.

Wnioskodawca zapytał, czy ugoda mediacyjna zatwierdzona przez sąd korzysta ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, w przypadku negatywnej odpowiedzi, czy odszkodowanie wypłacone na jej mocy korzysta ze zwolnienia do wysokości wynagrodzenia za trzy miesiące, zgodnie z art. 47 ust. 1 Kodeksu pracy.

Wnioskodawca uznał, że ugoda korzysta ze zwolnienia podatkowego, a w przypadku odrzucenia tej interpretacji, odszkodowanie powinno być zwolnione do wysokości przysługującego wynagrodzenia za trzy miesiące pracy.

Brak zwolnienia w PIT

Organ podatkowy stwierdził, że odszkodowanie wypłacone na mocy ugody mediacyjnej nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Uzasadnienie to oparto na analizie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według interpretacji, zwolnienia dotyczą odszkodowań określonych bezpośrednio przez przepisy prawa pracy lub związanych z układami zbiorowymi pracy. Odszkodowanie wynikające z ugody, a nie z bezpośrednich przepisów, nie kwalifikuje się do zwolnienia.

"W opisanym stanie faktycznym wysokość wypłaconego Pani odszkodowania wynikała z zawartej przez strony ugody i została ustalona na skutek dokonanych uzgodnień w oparciu o wzajemne ustępstwa. W ugodzie nie stwierdzono naruszenia konkretnych przepisów prawa pracy. Zatem kwota Pani wypłacona przez byłego pracodawcę ma charakter umowny, gdyż wynika jedynie z ustaleń pomiędzy stronami ugody, a jej wysokość uwzględnia interesy obu stron. Tym samym wysokość ani zasady przyznawania odszkodowania, które zostało Pani wypłacone nie wynikają wprost z regulacji wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co nie pozwala na zastosowania przedmiotowego zwolnienia." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Organ podatkowy dokładnie przeanalizował przepisy i okoliczności sprawy, dochodząc do wniosku, że ugoda mediacyjna, mimo sądowego zatwierdzenia, nie wpisuje się w ramy przewidziane dla zwolnień podatkowych. Interpretacja ta wyjaśnia, że tylko odszkodowania bezpośrednio wynikające z przepisów prawa pracy mogą być zwolnione z podatku dochodowego, co w tym przypadku ma zastosowanie tylko do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres trzech miesięcy, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie warunki.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/