Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że usługi psychoterapeutyczne świadczone w ramach zawodów medycznych, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, jako usługi z zakresu opieki medycznej.

Usługi psychoterapeutyczne a podatek VAT

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług psychoterapii indywidualnej i grupowej. Nie posiada wpisu do rejestru podmiotów leczniczych ani nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Usługi realizuje wyłącznie na terenie instytucji medycznych, w tym szpitala psychiatrycznego i poradni zdrowia psychicznego. Kobieta posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu psychoterapeuty, potwierdzone dokumentami oraz ukończonymi szkoleniami branżowymi.

Zainteresowana argumentowała, że usługi psychoterapeutyczne powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT, podkreślając ich rolę we wspieraniu pracy lekarzy, psychologów oraz psychiatrów. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Zwolnienie od VAT usług psychoterapeutycznych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że usługi psychoterapeutyczne świadczone w ramach zawodów medycznych, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, jako usługi z zakresu opieki medycznej.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Wyjaśnił, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku VAT jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek, tj. przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lub inny zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, a także przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Niespełnienie, chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie to nie ma zastosowania.

Następnie KIS doszła do wniosku, że w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione obie przesłanki warunkujące zwolnienie od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT, tj. świadczone usługi psychoterapeutyczne mają na celu poprawę i ochronę zdrowia osób z zaburzeniami psychicznymi, a więc służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia konkretnych pacjentów. Ponadto, zawód psychoterapeuty należy zakwalifikować do grupy osób wykonujących zawód medyczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. W konsekwencji wnioskodawczyni jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie świadczonych usług psychoterapeutycznych.

„Podsumowując, jest Pani uprawniona do stosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, w zakresie świadczonych usług psychoterapeutycznych” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006582965,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-3-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP4-2-4012-53-2024-2-SKJ.html