Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo skorzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie samochodu osobowego, który stanowi środek pomocniczy w jej rehabilitacji.

Zakup samochodu przez osobę niepełnosprawną

Wnioskodawca w 2024 r. kupił na użytek własny samochód osobowy. Mężczyzna posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O, w stopniu znacznym, który dotyczy wady narządu wzroku. Zgodnie z przedmiotowym orzeczeniem, do prawidłowego przebiegu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej, konieczne jest zapewnienie dla niepełnosprawnego szeregu czynników wspomagających i ułatwiających funkcjonowanie.

Zainteresowany argumentował, że ze względu na posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i zalecenia organu orzekającego, zakup samochodu osobowego na użytek własny powinien korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 8 pkt 6 ustawy o PCC. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, skierował do organu podatkowego zapytanie, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo skorzystać ze zwolnienia od PCC przy zakupie samochodu osobowego, który stanowi środek pomocniczy w jej rehabilitacji.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do przepisów ustawy o PCC, które określają zamknięty katalog czynności opodatkowanych PCC. Wyjaśnił, że z art. 8 pkt 6 ww. ustawy wynika m.in. zwolnienie podmiotowe z opodatkowania dla osoby niepełnosprawnej, zaliczonej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywającej na potrzeby własne samochód osobowy.

Następnie organ podkreślił, że wskazane zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie nabycia przez osoby zaliczone do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów tej ustawy, lub w zgodzie z jej przepisami. Co więcej, przepis ten wymaga, aby osoby niepełnosprawne nabyły na użytek własny sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe.

„Mając na uwadze przywołane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, że skoro zakupił Pan na własne potrzeby samochód osobowy i posiada Pan orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, to ma Pan prawo do skorzystania ze zwolnienia wynikającego z treści art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zauważyć przy tym należy, że w przypadku osób zaliczonych do grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności dla zastosowania omawianego zwolnienia bez znaczenia pozostaje rodzaj schorzenia, w związku z którym orzeczona została niepełnosprawność” - wskazał organ.

W konkluzji organ stwierdził, że z tytułu nabycia samochodu osobowego podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia od PCC, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o PCC, tym samym nie ciąży na nim obowiązek zapłaty tego podatku od zwartej umowy sprzedaży.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006583975,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-5-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-2-4014-44-2024-1-MM.html