Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że nieodpłatne przekazanie składników związanych z działalnością gospodarczą żony do działalności gospodarczej męża na podstawie protokołu, jako niewymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Przekazanie majątku firmowego między małżonkami

Zainteresowana rozważa zakończenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przed jej zakończeniem planuje przekazać nieodpłatnie składniki związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą na rzecz męża, który przed tym przekazaniem rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym samym zakresie co ona. Małżonkowie od początku trwania małżeństwa pozostają w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Przekazanie nie nastąpi na podstawie żadnej z nazwanych w Kodeksie cywilnym umów czy też czynności cywilnoprawnych, w szczególności nie będzie to umowa darowizny czy też umowa sprzedaży. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu.

Kobieta argumentowała, że nieodpłatne przekazanie składników związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą na rzecz męża, w świetle ustawowej wspólności majątkowej, nie powinno być traktowane jako darowizna i nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Brak opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że nieodpłatne przekazanie składników związanych z działalnością gospodarczą żony do działalności gospodarczej męża nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wyjaśnił, że katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy jest katalogiem zamkniętym. Z uwagi na to jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Następnie organ odniósł się do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którymi w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa. W związku z przekazaniem składników majątkowych jednego współmałżonka na rzecz drugiego nie dochodzi do zmiany własności majątku poza ramami już istniejącej wspólności majątkowej.

Na podstawie powyższego KIS stwierdziła, że nieodpłatne przekazanie majątku firmowego między małżonkami nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Przekazanie to nie jest żadną z czynności cywilnoprawnych typowo powodujących obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, takich jak darowizna czy umowa sprzedaży, a jedynie jako zarządzanie majątkiem w ramach istniejącej wspólności majątkowej.

„Z powołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie nabycia z tytułów, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 tej ustawy, tj. nabycia z tytułów, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne. Przekazanie przez Zainteresowaną wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego składników związanych z działalnością gospodarczą Zainteresowanej do indywidualnej działalności gospodarczej Męża na podstawie protokołu, jako niewymienione w tym przepisie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006584059,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-11-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-3-4015-26-2024-4-ASZ.html