Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychody z działalności usługowej związanej z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Usługi związane z montażem instalacji a ryczałt

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy m.in. usługi w zakresie montażu wyprodukowanych przez zleceniodawcę odkurzaczy centralnych, rekuperacji oraz pomp ciepła. Usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0: „Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. Przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co więcej, podatnik spełnia kryteria, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a jego działalność nie podlega pod wyłączenia z art. 8 tej ustawy.

Zainteresowany argumentował, że jego działalność kwalifikuje się do opodatkowania 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, klasyfikując ją jako roboty budowlane. Opierał swoje stanowisko na definicjach robót budowlanych oraz przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska mężczyzna, skierował do organu podatkowego zapytanie, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 5,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przychody z działalności usługowej związanej z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Organ podatkowy oparł swoje uzasadnienie na analizie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazując na zastosowanie definicji pozarolniczej działalności gospodarczej oraz usługowej zgodnie z PKWiU. Organ odniósł się zarówno do definicji usług budowlanych, jak i warunków dla opodatkowania ryczałtem. Następnie zauważył, że działalność podatnika, obejmująca montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wpisuje się w ramy działalności usługowej, a wykonywane przez niego czynności kwalifikują się jako roboty budowlane.

W konkluzji KIS stwierdziła, że przychody z działalności usługowej podatnika związanej z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie znajdując przesłanek wyłączających z tego sposobu opodatkowania zgodnie z art. 8 ww. ustawy.

„Mając na względzie powołane przepisy i treść wniosku uznać należy, że uzyskane przez Pana przychody z działalności usługowej związanej z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 43.22.12.0 „Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006588075,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-11-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDSL1-1-4011-156-2024-1-MJ.html