Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że działalność polegająca na wytwarzaniu i sprzedaży modeli do gier bitewnych może być opodatkowana stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Produkcja gier i zabawek - działalność wytwórcza

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której przeważająca część to działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Rozlicza się, korzystając z ryczałtu ewidencjonowanego. Działalność tę planuje rozszerzyć o sprzedaż modeli do gier bitewnych/towarzyskich, które własnoręcznie wytwarza. Przedmiotem tej działalności będzie – 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek. Według klasyfikacji PKWiU 32.40.39.0 – Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane. Praca ta polegałaby w głównej mierze na wytwarzaniu modeli autorskiego projektu z własnych materiałów oraz sprzedaży ich osobom fizycznym.

Podatnik uważał, że skoro wytwarza modele z własnych materiałów, jego działalność powinna być uznana za wytwórczą. W związku z tym argumentował, że może zastosować stawkę 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, mężczyzna skierował do organu podatkowego zapytanie, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 5,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził,że działalność polegająca na wytwarzaniu i sprzedaży modeli do gier bitewnych może być opodatkowana stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Organ podatkowy oparł swoje stanowisko na art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które określają zasady opodatkowania ryczałtem. Podkreślił, że definicja działalności wytwórczej zawarta w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy wskazuje, że działalność wytwórcza obejmuje wytwarzanie nowych wyrobów oraz sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Z kolei art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a określa stawkę 5,5% ryczałtu dla działalności wytwórczej.

Na podstawie przedstawionych przepisów oraz opisanego stanu faktycznego sprawy, KIS stwierdziła, że działalność wnioskodawcy związana z wytwarzaniem i sprzedażą modeli do gier bitewnych jest działalnością wytwórczą. Przychody z tej działalności mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji sprzedaży, co zapewni prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania.

„Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz treść wniosku, należy stwierdzić, że przychody, które Pan będzie uzyskiwać z działalności gospodarczej sklasyfikowanej według PKWiU pod symbolem – 32.40.39.0 – polegającej na produkcji i sprzedaży „gier i zabawek, gdzie indziej niesklasyfikowanych”, stanowią przychody z działalności wytwórczej i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5% od uzyskanych przychodów” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.174.2024.2.DT