Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że naliczony odpis na ZFŚS za rok 2023, wpłacony na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 4 stycznia 2024 roku, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w styczniu 2024 roku.

Koszty uzyskania przychodów - odpis na ZFŚS

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania posadzek na zlecenie. Jest opodatkowany według stawki liniowej w wysokości 19% i prowadzi księgi rachunkowe. Ponadto, jest zobowiązany do naliczania i prowadzenia ZFŚS. W roku 2023 przedsiębiorca naliczył odpis na ZFŚS w wysokości 32.911,74 zł, który został wpłacony na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 4 stycznia 2024 roku.

Przedsiębiorca argumentował, że naliczony odpis na ZFŚS za rok 2023, który został wpłacony na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 4 stycznia 2024 roku, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w styczniu 2024 roku. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jego interpretacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Wydatek zaliczony do kosztów w styczniu 2024

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że naliczony odpis na ZFŚS za rok 2023, wpłacony na rachunek bankowy ZFŚS w dniu 4 stycznia 2024 roku, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w styczniu 2024 roku.

Organ podatkowy w uzasadnieniu swojej interpretacji podkreślił, że koszty uzyskania przychodów muszą spełniać określone warunki, tj. muszą być definitywnie poniesione, mieć związek z działalnością gospodarczą, być właściwie udokumentowane i nie znajdować się w grupie wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, odwołał się do art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, że odpisy i zwiększenia na ZFŚS mogą zostać uznane za koszt podatkowy w momencie ich naliczenia i faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu.

Na podstawie powyższego KIS wskazała, że aby odpis na ZFŚS stanowił koszt uzyskania przychodów, powinien on obciążać koszty działalności pracodawcy w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zostać wpłacony na rachunek ZFŚS. W przedmiotowym przypadku przedsiębiorca naliczył odpis na ZFŚS za rok 2023 i wpłacił go na rachunek bankowy funduszu w dniu 4 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że warunki uznania tego odpisu za koszt uzyskania przychodu zostały spełnione w roku 2024. Z uwagi na to, przedsiębiorca może zaliczyć ten odpis do kosztów uzyskania przychodu w styczniu 2024 roku.

„Podsumowanie: naliczony odpis na ZFŚS za rok 2023, który to odpis został wpłacony przez Pana na rachunek bankowy ZFŚS 4 stycznia 2024 r., ma Pan prawo zaliczyć w styczniu 2024 r. do kosztów uzyskania przychodu” - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.191.2024.1.IM