Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Wpłaty na PFRON a estoński CIT

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz polskim rezydentem podatkowym, posiadającym nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2024 r. stosuje ryczałt od dochodów spółek tzw. estoński CIT. W prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia 158 pracowników i spełnia warunki niezbędne do stosowania estońskiego CIT. Jako podmiot zatrudniający ponad 25 pracowników oraz ze wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej 6%, spółka jest zobligowana do wpłacania kwot na PFRON zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PFRON.

Firma uważała, że opisane wpłaty na PFRON nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Argumentowała, że obowiązek ponoszenia przedmiotowych wpłat wynika z faktu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudniania określonej liczby pracowników. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z prawem.

Skutki podatkowe wpłat na PFRON

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wpłaty na PFRON nie stanowią wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. W szczególności przywołał art. 28m ust. 1 pkt 3 tej ustawy, który wskazuje, że opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów, wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą są m.in. publicznoprawne wydatki o charakterze sankcyjnym.

Następnie organ zauważył, że wpłaty na PFRON nie mają charakteru sankcyjnego i są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na podstawie przywołanych przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego KIS stwierdziła, że wpłaty na PFRON, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PFRON, nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą. W związku z tym nie podlegają one opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

„Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opis sprawy, stwierdzić należy, że wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i tym samym nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.2024.2.MM