Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi szkoleniowe świadczone przez spółkę nie korzystają ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT w związku z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011.

Usługi szkoleniowe a zwolnienie z VAT

Spółka, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej prowadziła działalność w zakresie usług szkoleniowych, nie będąc jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Spółka nie posiadała statusu uczelni ani jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz instytutu badawczego. Świadczone przez nią usługi nie były prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Czy świadczone przez spółkę usługi szkoleniowe/edukacyjne korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a w związku z art. 44 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (WE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej?

Spółka uważała, że świadczone przez nią usługi powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Argumentowała, że jej usługi szkoleniowe mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych i pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń. Spółka powoływała się na możliwość bezpośredniego zastosowania regulacji wynikających z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że aby usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, muszą spełniać warunki określone w tym przepisie. Wnioskodawca nie spełniał tych warunków, gdyż nie prowadził szkoleń w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, nie uzyskał akredytacji w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe, a świadczone usługi nie były finansowane w całości ze środków publicznych.

Organ podatkowy wskazał, że przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Radynie zezwalają na ogólne zwolnienie wszystkich usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w celach komercyjnych. Zwolnienie może być stosowane tylko w zależności od celów realizowanych przez podmioty świadczące usługi oraz warunków, w jakich te podmioty działają. Organ zwrócił uwagę, że spółka nie działa pod kontrolą państwa i nie realizuje programu państwowego lub zaakceptowanego przez państwo. Spółka działa w oparciu o własne programy nauczania, co oznacza, że nie spełnia przesłanek uznania jej celów za podobne do celów podmiotów prawa publicznego.

Podsumowując, organ podatkowy stwierdził, że usługi szkoleniowe świadczone przez spółkę nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT w związku z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.193.2024.2.ŻR