Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że bony żywnościowe przekazywane pracownikom w ramach obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych mogą być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji pracodawca, jako płatnik nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Wydawanie pracownikom bonów na posiłki

Spółka oferująca różnorodne usługi wymagające pracy na otwartej przestrzeni w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych zobowiązana jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich posiłków profilaktycznych zgodnie z przepisami regulującymi bezpieczeństwo i higienę pracy. Firma planuje zakupić bony/karty żywnościowe dla pracowników, które pozwolą na zakup wszystkich towarów mieszczących się w kategorii artykułów spożywczych, z wyłączeniem napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Pracownicy będą mogli samodzielnie skomponować posiłki zgodnie z indywidualnymi potrzebami i preferencjami, nie przedstawiając pracodawcy dowodów zakupu.

Firma argumentowała, że nie będzie zobowiązana do obliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do nieodpłatnych świadczeń w postaci wydawania pracownikom bonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do nabywania na ich podstawie produktów spożywczych służących do przygotowania posiłku profilaktycznego, ze względu na fakt, iż świadczenia te podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy PIT. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z prawem.

Wartość bonów zwolniona z opodatkowania

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że bony żywnościowe przekazywane pracownikom w ramach obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych mogą być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy, zakłady pracy są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od przychodów pracowników. Przychody ze stosunku pracy obejmują wszelkie wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentów, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez pracownika. Ponadto, przepisy stanowią, że do przychodów pracownika zalicza się wszelkie świadczenia otrzymane od pracodawcy.

Jednakże organ wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT, wartość bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, jest zwolniona z opodatkowania, jeśli pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o BHP, nie ma możliwości wydania ich w inny sposób. KIS podkreśliła przy tym, że przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku weryfikacji sposobu realizacji bonów przez pracowników.

„W sytuacji, gdy bony żywnościowe przekazywane będą pracownikom celem wywiązania się Spółki z obowiązku zapewnienia posiłków profilaktycznych, wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – to do tych świadczeń znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Spółce, jako płatniku – w związku z wydawaniem bonów żywnościowych – nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy wynikający z art. 32 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.185.2024.1.MM