Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zakup drewna udokumentowany asygnatą, rachunkiem oraz paragonem fiskalnym niestanowiącym faktury uproszczonej, nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego VAT. Dokumenty te nie spełniają wymogów faktury, która jest niezbędna do skorzystania z tego prawa.

Dokumentacja - asygnata, rachunek i paragon

Przedsiębiorca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest transport drogowy. Ze względu na niekorzystną sytuację ekonomiczną w branży transportowej, podatnik planuje rozszerzyć działalność o sprzedaż nieobrobionego drewna iglastego i liściastego. Zakup tego drewna będzie udokumentowany asygnatą, rachunkiem oraz paragonem fiskalnym, który będzie przekraczał limit kwotowy 450 zł i nie będzie zawierał wymaganego numeru NIP nabywcy.

Wnioskodawca uważał, że dokumenty opisujące zakup drewna mogą stanowić podstawę do zaksięgowania w rejestrze zakupu VAT i odliczenia podatku naliczonego. W jego opinii, przepisy nie wykluczają prawa do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że dokument odzwierciedla prawidłowe zdarzenie gospodarcze. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że dokumenty takie jak asygnata, rachunek oraz paragon fiskalny nie uprawniają do odliczenia podatku VAT, gdyż nie spełniają wymogów faktury, która jest niezbędna do skorzystania z tego prawa.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności do art. 86 ust. 1 i 2. Przepisy te jasno wskazują, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przysługuje podatnikowi tylko wtedy, gdy posiada on faktury, które dokumentują nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Podkreślił, że faktury muszą zawierać kompletny zestaw danych, w tym numer identyfikacyjny nabywcy, datę transakcji, opis towarów lub usług, oraz dokładne kwoty podatku naliczonego.

Następnie organ wskazał, że asygnata i rachunek nie są przewidziane przez ustawę jako dokumenty umożliwiające odliczenie VAT, a paragony fiskalne mogą pełnić funkcję faktur tylko w ściśle określonych przypadkach – nie dotyczy to jednak sytuacji opisanej przez wnioskodawcę, gdzie paragony przekraczają limit kwotowy 450 zł i nie zawierają wymaganego numeru NIP nabywcy. KIS stwierdziła, że brak faktury lub niekompletność dokumentów takich jak asygnaty, rachunki czy paragony, które nie spełniają kryteriów faktur, uniemożliwia skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

„Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy stwierdzam, że na podstawie dokumentów zakupu drewna tj. asygnaty, rachunku oraz paragonu fiskalnego niestanowiącego tzw. faktury uproszczonej, nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu tego nabycia, ponieważ nie będzie Pan posiadał faktur, które dokumentowałyby to nabycie towaru. Faktura stanowi dla nabywcy towaru podstawę do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, ponieważ podatkiem naliczonym jest kwota podatku wynikająca z tej faktury” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.162.2024.4.AMA