Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że usługi polegające na wykonywaniu elementów stalowych i ich montażu kwalifikują się jako działalność wytwórcza, dla której zastosowanie znajduje 5,5% stawka ryczałtu od uzyskanych przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wykonywanie elementów stalowych i ich montaż

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu elementów stalowych, w tym bram, balustrad balkonowych i schodowych oraz ogrodzeń. Efektem świadczeń jest wykonanie od podstaw elementu stalowego i jego późniejszy montaż na nieruchomości zamawiającego. Świadczenia obejmują dostawę towaru/wyrobu w postaci elementu stalowego (np. balustrady, pochwytu). Jest to towar/wyrób wytworzony przez mężczyznę z materiału nabytego na własny rachunek. Świadczenia klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 26.62.20.0 - Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych. Podatnik prowadzi ewidencję przychodów, w której jest w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami, jeżeli taka sytuacja wystąpi.

Przedsiębiorca argumentował, że dla świadczonych przez niego usług właściwa jest stawka 5,5% ryczałtu. Wskazał, że złożył w terminie (15 lutego 2024 r.) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a do wykonywanej przez niego działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, podkreślał, że zachowane są (i będą) warunki określone w art. 6 ust. 4 tej ustawy. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu dla usług - 5,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że prawidłowa stawka ryczałtu dla świadczeń polegających na wykonywaniu elementów stalowych i ich montażu wynosi 5,5%.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wskazał, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ww. ustawy: „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton". Ponadto, wyjaśnił, że przez działalność wytwórczą należy rozumieć działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzoną przez podatnika.

Następnie organ zaznaczył, że przychody z działalności wytwórczej podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%, o ile dany rodzaj działalności nie jest objęty innymi stawkami przewidzianymi w art. 12 omawianej ustawy podatkowej. Po szczegółowej analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz powołanych przepisów prawa KIS stwierdziła, że świadczenia polegające na wykonywaniu przez wnioskodawcę elementów stalowych i ich montażu kwalifikują się jako działalność wytwórcza, dla której zastosowanie znajduje ryczałt w stawce 5,5% od uzyskanych przychodów.

„Mając na względzie powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz treść wniosku, należy stwierdzić, że do wymienionych we wniosku świadczeń w ramach działalności wytwórczej może Pan zastosować 5,5% stawkę podatku od uzyskanych przychodów, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-1.4011.122.2024.3.MJ