Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umowa dzierżawy nieruchomości między spółką a wspólnikiem nie generuje dochodu z tytułu ukrytych zysków, jeśli jest zawarta na warunkach rynkowych i wynika z faktycznych potrzeb biznesowych spółki.

Umowa dzierżawy nieruchomości między spółką a wspólnikiem a ukryte zyski

Spółka, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, specjalizowała się w produkcji obuwia. Spółka wybrała metodę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, tzw. estoński CIT. Jeden ze wspólników posiadał prywatną nieruchomość, na której planował budowę budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego. Istotny był fakt, że nieruchomość nigdy nie stanowiła środka trwałego spółki, a budynek miał być wybudowany ze środków własnych wspólnika. Po zakończeniu budowy, planowano zawarcie umowy dzierżawy między spółką a wspólnikiem. Spółka jako dzierżawca miała przeprowadzić prace wykończeniowe i wyposażyć budynek, a koszty te miały być ujęte w ewidencji środków trwałych jako inwestycja w obcym środku trwałym.

Wnioskodawca zapytał, czy w związku z opisaną umową dzierżawy powstanie po stronie spółki, opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT), dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, tj. dochód z ukrytych zysków. Zdaniem wnioskodawcy po stronie spółki nie powstanie dochód z ukrytych zysków. Wnioskodawca argumentował, że umowa dzierżawy zostanie zawarta na warunkach rynkowych, niezależnie od istniejących powiązań między spółką a wspólnikiem, a wypłata wynagrodzenia z tytułu dzierżawy nie będzie służyła dokapitalizowaniu podmiotu powiązanego.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Organ podatkowy stwierdził, że wypłata wynagrodzenia przez spółkę na rzecz wspólnika w postaci czynszu za dzierżawę nieruchomości nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Organ podatkowy podkreślił, że definicja ukrytych zysków zawarta w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT obejmuje świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot powiązany. Jednocześnie przepis ten zawiera otwarty katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za dochód z tytułu ukrytych zysków, w tym świadczenia przewyższające wartość rynkową transakcji.

KIS zwróciła uwagę, że aby świadczenie uznane było za ukryty zysk, powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki. W omawianym przypadku, warunki umowy dzierżawy były rynkowe i wynikały z faktycznych potrzeb biznesowych spółki.Umowa miała charakter odpłatny, a czynsz był ustalony na poziomie rynkowym, niezależnie od wyników finansowych spółki. Transakcja była zatem uzasadniona ekonomicznie i była niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.92.2024.2.KW