Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której wyjaśniła, że zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (koszty dojazdu) stanowi dla przedsiębiorcy przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zwrot kosztów dojazdu a opodatkowanie

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie zawartych umów z Inspektorami Weterynarii, świadczy usługi weterynaryjne, za które wystawia faktury. Działalność przedsiębiorcy jest zwolniona z VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Faktury zawierają także pozycję zwrotu kosztów dojazdu, który, według przedsiębiorcy nie jest elementem kalkulacyjnym ceny usług, a tym samym nie powinien być traktowany jako przychód.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi klasyfikacji zwrotu kosztów dojazdu przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy musi wliczać te zwroty do przychodów i odprowadzać od nich zryczałtowany podatek dochodowy. Argumentował, że zwrot kosztów dojazdu nie jest przychodem, ponieważ nie jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów, powołując się na art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie zwrotu kosztów dojazdu

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że zwrot kosztów dojazdu stanowi dla przedsiębiorcy przychód podatkowy, który powinien być doliczony do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Organ podatkowy szczegółowo uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazał, że zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dotyczy kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza takich wydatków z katalogu kosztów uzyskania przychodów, z uwagi na to wydatki te powinny stanowić u podatnika przychód podatkowy.

Następnie organ zauważył, że w przedmiotowej sprawie opodatkowaniu podlegają wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z tą zasadą również otrzymany przez przedsiębiorcę zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (koszty dojazdu) stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. Wobec powyższego wnioskodawca, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, otrzymująca rekompensatę pieniężną w kwocie odpowiadającej poniesionym wydatkom, jest zobowiązany uznać ten wpływ za przychód podatkowy.

„Podsumowanie: zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (koszty dojazdu) stanowi dla Pana przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.137.2024.1.AA