Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że stypendia przyznawane uzdolnionym uczniom przez gminę mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stypendia dla uczniów przyznawane przez gminę

Gmina na podstawie uchwały rady gminy ustanowiła stypendia dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na jej terenie. Zgodnie z regulaminem, stypendia te mają na celu wspieranie młodych talentów i motywowanie ich do dalszej nauki. Stypendia są finansowane ze środków budżetowych gminy, które są corocznie określane w uchwale budżetowej. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom spełniającym określone kryteria, takie jak osiągnięcia naukowe czy wyniki w konkursach. Stypendium ma charakter pieniężny, a jego wysokość jest uzależniona od osiągnięć i potrzeb ucznia. Decyzje o przyznaniu stypendium są podejmowane przez specjalnie powołaną komisję.

Jednostka argumentowała, że stypendia dla uczniów spełniają warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Stypendia przyznawane przez gminę są dokładnie takimi świadczeniami i dlatego powinny być zwolnione z podatku. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, gmina zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Stypendia korzystają ze zwolnienia podatkowego

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził,że stypendia przyznawane uzdolnionym uczniom przez gminę mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Podkreślił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które są wyraźnie zwolnione przez prawo. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, mogą być zwolnione z podatku do wysokości 3800 zł rocznie. Jednakże, w przypadku, gdy wypłacane stypendium przekracza powyższą kwotę, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Następnie organ wyjaśnił, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów zawarte w przywołanym wyżej przepisie ustawy, może być zastosowane w sytuacji, jeżeli świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta, wysokość i zasady udzielania tych świadczeń są określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź świadczenia te są przyznane przez organizacje, o których mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego na podstawie regulaminów zatwierdzających przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

„W konsekwencji stwierdzam, że stypendia przyznawane uzdolnionym uczniom (...) na Państwa terenie, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale Państwa organu, objęte będą zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, nawet gdy wypłacane stypendium w całości objęte jest ww. zwolnieniem przedmiotowym, to istnieje obowiązek wystawienia uczniowi informacji podatkowej (PIT-11) i wykazania w tej informacji kwoty stypendiów zwolnionych z opodatkowania” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.132.2024.2.ŁS