Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że procedura VAT marża jest właściwa przy sprzedaży używanego samochodu firmowego, jeśli pojazd został nabyty od osoby fizycznej i wprowadzony do ewidencji środków trwałych z myślą o dalszej odsprzedaży. Dodatkowo samochód musi spełniać definicję towaru używanego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedaż samochodu a procedura VAT-marża

Wnioskodawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W marcu 2015 roku wprowadził do firmowej ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który nabył jako osoba fizyczna. Głównym celem nabycia używanego samochodu było wykorzystywanie go dla potrzeb prowadzonej działalności, ale podatnik zakładał jego późniejszą odsprzedaż, gdy użyteczność dla prowadzonej działalności ulegnie zmniejszeniu. We wrześniu 2023 r. przedsiębiorca sprzedał ww. samochód osobie fizycznej i wystawił fakturę VAT marża.

Podatnik uważał, że samochód został prawidłowo zakwalifikowany jako towar używany i wprowadzony do majątku firmowego z zamiarem jego późniejszej odsprzedaży. Argumentował, że zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 oraz art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, miał prawo do stosowania procedury VAT marża przy jego sprzedaży. Jednakże, aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży przedmiotowego samochodu.

Organ podatkowy wyjaśnił, że przepisy ustawy o VAT przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał, lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Podkreślił, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marży uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ww. ustawy.

Następnie organ wskazał, że wspólną cechą przedstawionych w ww. przepisie przypadków, warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar został jednak nabyty w celu odsprzedaży, także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych przepisów prawa KIS stwierdziła, że w rozpatrywanej sprawie zostały spełnione warunki do zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży przedmiotowego samochodu, tj.: samochód był towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, został nabyty od osoby wymienionej w art. 120 ust. 10 pkt 1 tej ustawy, przy założeniu jego dalszej odsprzedaży, po wykorzystaniu go w działalności, a wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT.

„Zatem dokonując sprzedaży środka trwałego, w postaci używanego samochodu osobowego opisanego we wniosku, postąpił Pan prawidłowo, korzystając z procedury VAT-marża, określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.171.2024.2.MK