Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi edukacji muzycznej nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Powodem jest niespełnienie zarówno przesłanek podmiotowych, dotyczących kwalifikacji nauczyciela, jak i przedmiotowych, związanych z charakterem świadczonych usług.

Świadczenie usług edukacji muzycznej a VAT

Wnioskodawczyni prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie edukacji muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Usługi świadczy osobiście, jak również przy pomocy nauczycieli specjalistów. Nauka podzielona jest na różne stopnie zaawansowania, zależnie od instrumentu, wieku, predyspozycji i stopnia zaawansowania kandydata. Działalność nie jest jednostką objętą systemem oświaty ani nie posiada statusu uczelni, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk lub instytutu badawczego. Kobieta zdobyła tytuł zawodowy muzyk-instrumentalista, w specjalizacji w zakresie gry na saksofonie. Jednocześnie nie posiada formalnych uprawnień pedagogicznych.

Zainteresowana argumentowała, że usługi edukacyjne, które świadczy, powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu podlegają usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Kobieta była zdania, że spełnia zarówno przesłanki podmiotowe, jak i przedmiotowe, wymagane do zastosowania tego zwolnienia. W celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia swojej interpretacji przepisów zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej stanowisko jest zgodne z obowiązującym prawem.

Brak możliwości zwolnienia od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że usługi edukacji muzycznej świadczone przez wnioskodawczynię nie spełniają warunków do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT, w szczególności do regulacji art. 43 ust. 1 pkt 27, z której wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie, chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Następnie organ zauważył, że wnioskodawczyni, mimo posiadania wykształcenia muzycznego oraz doświadczenia w nauczaniu gry na instrumentach, nie spełnia przesłanek podmiotowych określonych w ustawie o VAT, ponieważ nie posiada formalnych kwalifikacji pedagogicznych wymaganych do nauczania na poziomie szkolnym czy wyższym. Podkreślił, że brak formalnych uprawnień pedagogicznych wyklucza możliwość uznania za nauczyciela w rozumieniu przepisów ww. ustawy, co jest kluczowym warunkiem do zastosowania zwolnienia z podatku dla prywatnego nauczania.

KIS zaznaczyła również, że świadczone przez kobietę usługi nie spełniają przesłanek przedmiotowych, ponieważ mają charakter nauczania specjalistycznego, skoncentrowanego na rozwijaniu umiejętności muzycznych uczestników zajęć, a nie ogólnego kształcenia powszechnego. W tym kontekście organ odwołał się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wyraźnie odróżnia nauczanie powszechne od specjalistycznego, wskazując, że tylko nauczanie obejmujące szeroki i zróżnicowany zakres przedmiotów może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

„Tym samym świadczone przez Panią usługi edukacji muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.48.2024.3.MGO