Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że towary handlowe otrzymane w darowiźnie nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże powinny być one uwzględnione w remanencie początkowym oraz końcowym, jeśli nie zostały sprzedane.

Darowizna towarów handlowych a podatek dochodowy

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i będący czynnym podatnikiem VAT, w 2023 roku otrzymał w darowiźnie od swojego ojca przedsiębiorstwo, które obejmowało zarówno składniki majątkowe, jak i niemajątkowe (towary handlowe, zasoby ludzkie – pracownicy, środki trwałe). Darowizna została sporządzona w formie aktu notarialnego. Otrzymane w darowiźnie towary handlowe zostały wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględniono je w remanencie początkowym.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wartość towarów handlowych otrzymanych w drodze darowizny należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zdaniem przedsiębiorcy, wartość tych towarów powinna być ujęta w remanencie początkowym (oraz ewentualnie końcowym) oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jednocześnie wartość ta nie powinna być traktowana jako koszt uzyskania przychodu.

Darowizna towarów nie wpływa na podatek dochodowy

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził,że towary handlowe otrzymane w darowiźnie nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do regulacji dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wskazał, że wszystkie rodzaje dochodów są opodatkowane, chyba że są wyraźnie wyłączone z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy. Zaznaczył również, że darowizna, mimo że musi być zarejestrowana w księgach rachunkowych, nie kwalifikuje się jako koszt uzyskania przychodu, co wynika z jej nieodpłatnego charakteru.

W dalszej części interpretacji KIS szczegółowo omówiła również regulacje dotyczące dokumentowania nieodpłatnie otrzymanych towarów, w tym zasady prowadzenia spisu z natury oraz wyceny towarów przyjętych w darowiźnie. Podkreśliła, że takie towary należy uwzględnić w remanencie początkowym i końcowym w dokumentacji podatkowej. Jednak ich wartość nie wpływa na ustalenie dochodu do opodatkowania, gdyż nie są one traktowane jako koszty poniesione przez wnioskodawcę.

„Reasumując, w przedstawionym przez Pana stanie faktycznym, ma Pan obowiązek ujęcia otrzymanych towarów handlowych w remanencie początkowym oraz na koniec roku podatkowego w remanencie końcowym – jeśli nie zostały sprzedane – w wartości wynikających z ich wyceny, jednak wartości te nie mogą być brane pod uwagę przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nabył je Pan nieodpłatnie w drodze darowizny” - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.315.2024.1.DP