Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na szkolenia niezbędne do uzyskania uprawnień pilota, poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Dopiero po rozpoczęciu działalności, wydatki na szkolenia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością mogą być uznane za takie koszty.

Koszty szkoleń pilota jako koszty uzyskania przychodów

Podatnik, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej planował otworzyć działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego. Przed rozpoczęciem działalności przeszedł szereg szkoleń i uzyskał licencje pilota, aby móc świadczyć usługi lotnicze.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy wydatki poniesione na szkolenia lotnicze, które umożliwiły mu uzyskanie licencji pilota zawodowego oraz innych uprawnień, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z planowanej działalności gospodarczej, zarówno te poniesione przed, jak i po formalnym rozpoczęciu działalności. Argumentował, że wszystkie poniesione przez niego wydatki na szkolenia lotnicze były bezpośrednio związane z przyszłą działalnością gospodarczą w zakresie transportu lotniczego. Podkreślał, że uzyskanie niezbędnych uprawnień pilota jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług lotniczych, a zatem poniesione koszty mają bezpośredni związek z przychodami, które zamierza generować.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji stwierdziła, że wydatki poniesione na szkolenia lotnicze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Organ podatkowy wyjaśnił, że aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów, musi istnieć bezpośredni związek między poniesieniem tego wydatku a generowaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki na szkolenia, które były poniesione przed formalnym rozpoczęciem działalności, nie mają takiego związku, ponieważ w momencie ich ponoszenia wnioskodawca nie prowadził jeszcze działalności gospodarczej i nie uzyskiwał z niej przychodów.

Organ podatkowy uznał, że koszty poniesione na uzyskanie uprawnień pilota przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mają charakter ogólnych kosztów edukacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Wydatki te nie były więc poniesione w celu osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej, lecz miały na celu zdobycie kwalifikacji niezbędnych do późniejszego podjęcia działalności. Organ podkreślił, że jedynie wydatki poniesione po rozpoczęciu działalności gospodarczej, które są ściśle związane z prowadzoną działalnością i mają na celu uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.129.2024.2.MS2