Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że wydatki ponoszone przez spółkę na noclegi oraz przejazdy zleceniobiorców i podwykonawców mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Stanowisko to wynika z faktu, że wydatki te są bezpośrednio związane z działalnością operacyjną spółki, przyczyniając się do osiągania jej przychodów.

Wydatki związane z noclegami oraz przejazdami

Spółka w ramach prowadzonej działalności realizuje różne projekty, angażując do nich zleceniobiorców i podwykonawców, z którymi zawiera umowy o współpracy. Wymienione czynności świadczone są zarówno w siedzibie firmy, jak i w lokalizacjach poza biurem centrali w Polsce i zagranicą. Z uwagi na konieczność szybkiego i sprawnego wykonania zleconych prac i dążenia do skutecznej realizacji projektów firma ponosi wydatki związane z noclegami i przejazdami do miejsca wykonywania czynności zleceniobiorców oraz podwykonawców. Wydatki te dokumentowane są fakturami i rachunkami wystawionymi na spółkę oraz nie są przenoszone na zleceniobiorców i podwykonawców.

W związku z tym firma zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wydatki związane z noclegami oraz przejazdami zleceniobiorców i podwykonawców mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Spółka argumentowała, że te wydatki są kluczowe dla usprawnienia organizacji wspólnych projektów oraz podnoszą motywację i jakość pracy zleceniobiorców i podwykonawców. Dzięki temu przekładają się one na szybsze i efektywniejsze realizowanie zadań, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie przychodów firmy. W konsekwencji spółka uważała, że powinna mieć prawo do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wydatki na noclegi oraz przejazdy zleceniobiorców i podwykonawców mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła, pod warunkiem, że nie zostały wyłączone przez art. 16 ust. 1. Ponadto, to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

Następnie KIS wyjaśniła, że wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną określone warunki: koszty muszą być ponoszone przez spółkę i nie mogą być jej zwracane; wydatki te muszą służyć szybkiej i sprawnej realizacji zleceń; wszystkie koszty muszą być odpowiednio udokumentowane fakturami i rachunkami; oraz nie mogą być one wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

„Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stwierdzić zatem należy, że wskazane we wniosku wydatki poniesione/ponoszone przez Spółkę spełniają/będą spełniały wynikające z art. 15 ust. 1 updop przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto, wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 updop. W świetle powyższego należy więc uznać, że wydatki związane z podróżami, tj. koszty transportu oraz noclegów osób wykonujących usługi na rzecz Spółki, stanowić będą dla Państwa koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.193.2024.2.BD