Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że biogazownia może być amortyzowana według stawki 10% rocznie. Cała infrastruktura biogazowni, jako jeden kompleksowy środek trwały, spełnia warunki do takiej amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wątpliwości dotyczące amortyzacji biogazowni

Spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie biogazowni o mocy do 2 MW, której celem jest produkcja energii elektrycznej z wytworzonego biogazu. Po zakończeniu budowy będzie eksploatować i zarządzać biogazownią. Firma zakwalifikowała biogazownię jako jeden obiekt inwentarzowy według Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 2, podgrupie 21, rodzaju 211 – „przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych”.

Wątpliwości spółki dotyczą kwestii ustalenia, czy opisana instalacja biogazowni może być amortyzowana stawką 10% w skali rocznej. Firma twierdziła, że cała kompleksowa infrastruktura biogazowni, stanowiąca jeden kompleksowy środek trwały, może być amortyzowana według tej stawki. Jednakże, aby potwierdzić swoje stanowisko, zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

KIS: prawidłowa stawka amortyzacji wynosi 10%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że biogazownia może być amortyzowana według stawki 10% rocznie.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, wskazując, że zgodnie z przepisami ustawy o CIT, wszystkie wydatki poniesione na osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie źródła przychodów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nie są wymienione w wyłączeniach wskazanych w ustawie. W przypadku środków trwałych, takich jak biogazownia, koszty te obejmują odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej, dokonywane zgodnie z przepisami art. 16a-16m ww. ustawy.

Wyjaśnienia organu dotyczyły również warunków amortyzacji środków trwałych określonych w przedmiotowej ustawie. Podkreślono, że amortyzacji podlegają środki trwałe, które są własnością podatnika, są kompletne, zdatne do użytku i wykorzystywane w działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. W odniesieniu do biogazowni KIS stwierdziła, że cała infrastruktura spełnia te warunki jako jeden kompleksowy środek trwały, który może być amortyzowany stawką 10% rocznie.

„Zatem, jeżeli w istocie, jak wskazano we wniosku, instalacja Biogazowni została prawidłowo zakwalifikowana przez Państwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych do grupy 2 – Budowle oraz obiekty, rodzaj 211 – „Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych” (co nie podlega ocenie w niniejszej interpretacji i stanowi element zdarzenia przyszłego), to dla tego obiektu będzie miała zastosowanie, wskazana w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”, stawka amortyzacyjna 10% w skali rocznej” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.222.2024.1.BS