Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wydatki poniesione na nabycie usług od małżonka prowadzącego odrębną działalność gospodarczą mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Warunkiem jest, aby usługi te były właściwie udokumentowane i spełniały przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na nabycie usług od małżonka a KUP

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Jego żona również prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi handlowe. W 2023 roku kobieta poszerzyła zakres PKD o kod 66.22.Z., włączając usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. W ramach swojej działalności świadczy te usługi na rzecz firmy męża. Wynagrodzenie za usługi jest wyliczane na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmami małżonków i zależy od ilości świadczonych usług. Na koniec każdego miesiąca żona wystawia mężowi fakturę za wykonane usługi. Małżonkowie posiadają wspólność majątkową.

Mężczyzna argumentował, że wydatki poniesione na nabycie usług od żony prowadzącej działalność gospodarczą mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w jego działalności gospodarczej. Podkreślał, że prowadzą odrębne działalności gospodarcze, a usługi świadczone przez firmę żony na rzecz jego firmy nie stanowią pracy własnej małżonka. Wydatki na te usługi są rzeczywiście ponoszone, właściwie udokumentowane fakturą i konieczne dla osiągnięcia przychodów. Aby potwierdzić swoje stanowisko, zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

KIS: wydatki mogą stanowić koszty podatkowe

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej usług nabytych od małżonka prowadzącego działalność gospodarczą.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. W szczególności podkreślił, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jednakże w sytuacji, gdy małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze, usługi świadczone przez jedno z małżonków na rzecz działalności gospodarczej drugiego małżonka nie są kwalifikowane jako praca własna małżonka, lecz jako usługi świadczone przez odrębny podmiot gospodarczy.

Na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia oraz powołanych przepisów prawa KIS stwierdziła, że w przypadku świadczenia usług przez małżonkę w ramach jej odrębnej działalności gospodarczej na rzecz działalności gospodarczej prowadzonej przez męża, wartość tych usług może stanowić koszt uzyskania przychodu. Ponieważ są to usługi świadczone przez odrębny podmiot gospodarczy – odrębnego przedsiębiorcę. Kluczowym warunkiem jest, aby wydatki te były rzeczywiście poniesione, właściwie udokumentowane i spełniały przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

„W konsekwencji, wydatki poniesione na nabycie usług, wynikających z wystawianych przez Pana małżonkę dokumentów potwierdzających wykonanie usług właściwie przez Pana zaewidencjonowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, jeżeli w istocie zostaną poniesione i spełniać będą przesłanki wskazane w art. 22 ust. 1 ww. ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.461.2024.1.RS