Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że czynsz dzierżawny wypłacany przez spółkę na rzecz wspólników z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku, mającego stanowić siedzibę spółki, nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czynsz dzierżawny na rzecz wspólników

Spółka, polski rezydent podatkowy i czynny podatnik VAT od marca 2022 r. podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT). Wspólnicy, posiadający po 50% udziałów, nabyli niezabudowaną działkę, na której planują postawić dom rodzinny na jednej połowie, a drugą połowę wydzierżawią spółce. Firma planuje na wynajętej części wybudować nową siedzibę, która będzie w pełni wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej. Czynsz dzierżawny zostanie ustalony na warunkach rynkowych, zgodnie z przeprowadzoną analizą.

W związku z tym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy czynsz dzierżawny wypłacany wspólnikom za wynajem części nieruchomości na potrzeby nowej siedziby będzie stanowił ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Jednocześnie firma przedstawiła swoje stanowisko, argumentując, że czynsz ten nie będzie ukrytym zyskiem, ponieważ będzie ustalony na warunkach rynkowych i nie będzie związany z prawem do udziału w zyskach. Dzierżawa wynika z faktycznego zapotrzebowania na nową siedzibę i jest uzasadniona gospodarczo.

KIS: czynsz nie stanowi ukrytego zysku

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że czynsz dzierżawny wypłacany przez spółkę na rzecz wspólników nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. W szczególności zwrócił uwagę na art. 28m ww. ustawy, zgodnie z którym opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający m.in. wysokości ukrytych zysków. Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot powiązany z podatnikiem. Katalog świadczeń, które mogą zostać uznane za ukryte zyski, jest otwarty i obejmuje m.in. nadwyżkę wartości rynkowej transakcji ponad ustaloną cenę tej transakcji.

KIS zauważyła, że z opisu sprawy wynika, że wysokość czynszu dzierżawnego za najem nieruchomości zostanie ustalona na warunkach rynkowych, a nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby spółki. Umowa dzierżawy jest uzasadniona gospodarczo, wynika z faktycznego zapotrzebowania spółki i zostałaby zawarta również, gdyby wspólnicy nie posiadali przedmiotowej nieruchomości. Spółka została wyposażona przez wspólników w niezbędne składniki majątku do prowadzenia bieżącej działalności, a wypłacane świadczenia z tytułu czynszu dzierżawy nie są wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku.

„W świetle powyższego, Państwa stanowisko, zgodnie z którym czynsz dzierżawny wypłacany przez Państwa na rzecz wspólników z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku, mającego stanowić siedzibę Spółki nie będzie stanowił ukrytego zysku w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji nie będzie podlegał opodatkowaniu ryczałtem, należy uznać za prawidłowe” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.197.2024.1.AJ