Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że zakup mieszkania od gminy na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlega opodatkowaniu PCC. W związku z tym małżonkowie, którzy nabyli od gminy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mają prawo ubiegać się o zwrot nienależnie pobranego podatku.

Opodatkowanie PCC przy zakupie nieruchomości

W 2024 roku małżeństwo zawarło umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, nabywając od gminy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nabycie to miało miejsce na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Podczas sporządzania aktu notarialnego, notariusz pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji, a następnie przekazał go do urzędu skarbowego.

Po zawarciu transakcji małżonkowie doszli do wniosku, że pobrany przez notariusza podatek był nienależny. Uważali, że transakcja nie podlegała opodatkowaniu, ponieważ została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Swoje stanowisko oparli na art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC. W związku z tym małżonkowie zwrócili się do organu podatkowego z pytaniem, czy ich interpretacja jest prawidłowa oraz, czy przysługuje im zwrot nienależnie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Skutki podatkowe zakupu mieszkania od gminy

Dyrektor KIS uznał przedstawione przez małżonków stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że transakcja nabycia nieruchomości od gminy na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlega opodatkowaniu PCC.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, powołując się na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, który stanowi, że opodatkowaniu podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Wyjaśnił, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a obowiązek uiszczenia podatku ciąży na kupującym. Natomiast podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nabywanego prawa lub rzeczy, a stawka podatku wynosi 2%.

Następnie organ wskazał, że zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne w sprawach podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami są wyłączone z opodatkowania. Małżonkowie nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na podstawie wygranego przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, co stanowi podstawę do wyłączenia tej transakcji spod obowiązku podatkowego.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości, jako że była zawarta na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC. Pobranie podatku przez notariusza było więc nienależne. Małżonkowie mają prawo ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku, składając wniosek o stwierdzenie nadpłaty zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.213.2024.2.BD