Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że ekwiwalent za używanie przez pracowników własnych komputerów przenośnych i akcesoriów może być zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to oznacza, że pracodawca nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy.

Ekwiwalent za używanie prywatnego sprzętu w pracy

Spółka planuje wdrożyć program umożliwiający pracownikom korzystanie z własnych komputerów przenośnych oraz akcesoriów do celów służbowych. Program jest przeznaczony dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz określony, bez względu na stanowisko i miejsce wykonywania pracy. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a sprzęt używany przez pracowników pozostanie ich własnością także po zakończeniu zatrudnienia. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu będzie ustalana na podstawie średnich cen rynkowych.

W związku z tym spółka była zdania, że wypłata ekwiwalentu pieniężnego na zasadach określonych w programie, który zamierza wprowadzić, stanowi dla pracowników przychód, który będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT, a tym samym nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Skutki podatkowe wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że ekwiwalent za używanie własnego sprzętu komputerowego i akcesoriów przez pracowników może być zwolniony z opodatkowania.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do zasad powszechności opodatkowania wyrażonych w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom za używane przez nich przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Z powyższego przepisu wynika, że kwota wypłaconego ekwiwalentu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego po spełnieniu określonych warunków.

Następnie KIS podkreśliła, że aby ekwiwalent pieniężny za używanie własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu przez pracowników był zwolniony od podatku dochodowego, musi spełniać kilka kryteriów. Przede wszystkim, ekwiwalent musi być wypłacony w formie pieniężnej, a jego kwota adekwatna do wartości używanych narzędzi. Dodatkowo narzędzia te muszą być własnością pracownika i wykorzystywane do pracy na rzecz pracodawcy. Tylko spełnienie tych warunków pozwala na skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT.

„Odnosząc przedstawione uregulowania prawne na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że w przypadku gdy opisane powyżej warunki w stosunku do ww. ekwiwalentu zostaną spełnione, a więc ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z wykorzystywaniem sprzętu komputerowego oraz akcesoriów, które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony ekwiwalent będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Państwu jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania oraz wpłacenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przekazywanych pracownikom ekwiwalentów na podstawie art. 32 ww. ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDWT.4011.33.2024.1.MJ