Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że zakup konia na potrzeby relaksu pracowników po pracy nie kwalifikuje się do odliczenia podatku VAT. Wydatek ten nie jest bezpośrednio ani pośrednio związany z czynnościami opodatkowanymi prowadzonej działalności gospodarczej, co wyklucza możliwość odliczenia.

Zakup konia na potrzeby relaksu pracowników

Wnioskodawczyni, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wykonywania projektów budowlanych, jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Planuje zakup konia w celu zapewnienia swoim pracownikom relaksu po pracy. Stajnia, w której koń miałby przebywać, znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy mieliby możliwość korzystania z konia zarówno w dni robocze po godzinach pracy, jak i w weekendy oraz inne dni wolne od pracy. Koszty utrzymania konia byłyby pokrywane przez pracodawcę.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy może odliczyć podatek VAT od zakupu konia. Jednocześnie kobieta uważała, że wydatek na zakup konia będzie możliwy do odliczenia od podatku naliczonego VAT, ponieważ jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Jej zdaniem zakup konia wpłynie na efektywność pracy oraz lepsze zaangażowanie pracowników, co ostatecznie przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Brak prawa do odliczenia VAT od zakupu konia

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że zakup konia nie spełnia warunków do odliczenia podatku naliczonego.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności art. 86 ust. 1, który stanowi, że prawo do odliczenia przysługuje jedynie wówczas, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, organ przywołał art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy, który wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego od faktur dokumentujących transakcje niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku.

Następnie organ wskazał, że zakup konia nie jest niezbędny do wykonywania czynności w ramach działalności gospodarczej wnioskodawczyni. Posiadanie konia nie można uznać za wydatek bezpośrednio ani pośrednio związany z przychodami z działalności gospodarczej, ani element cenotwórczy świadczonych usług. Zakup konia ma na celu zaspokojenie prywatnych potrzeb zarówno pracowników, jak i samej zainteresowanej, co nie spełnia warunków określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

„Tym samym, poniesiony wydatek na zakup konia nie będzie spełniał podstawowego warunku wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy, jakim jest związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem nie będzie Pani miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku zakupem konia, przy założeniu, że w odniesieniu do zakupu konia nie zaistnieją przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy” - podsumowała KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.240.2024.3.AR