Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Taka czynność nie spełnia warunków określonych w zamkniętym katalogu tytułów opodatkowanych wymienionych w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Wystąpienie wspólnika bez wynagrodzenia

Zainteresowani są wspólnikami spółki jawnej, która na podstawie umowy otrzymała od wszystkich wspólników wkłady pieniężne. Obecnie jeden ze wspólników planuje wystąpić ze spółki bez otrzymywania wynagrodzenia. Zarówno spółka, jak i występujący wspólnik nie będą mieli wobec siebie żadnych roszczeń związanych z wystąpieniem wspólnika, w tym zwrotu wniesionego przez niego wkładu lub jego równowartości. Obie strony nie będą również zawierać żadnych postanowień dotyczących braku roszczeń z tytułu wystąpienia wspólnika.

W związku z tym wnioskodawcy zwrócili się do organu podatkowego z pytaniem, czy takie wystąpienie wspólnika bez wynagrodzenia będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Argumentowali, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie określonych tytułów, a katalog tych czynności jest zamknięty. Ponieważ wystąpienie wspólnika nie jest wymienione w tym katalogu, nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Brak podatku od spadków i darowizn - KIS

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne na określone tytuły, takie jak dziedziczenie, darowizna, zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, zachowek oraz nieodpłatna renta, użytkowanie i służebność. Katalog ten jest zamknięty, co oznacza, że tylko wymienione w nim czynności podlegają opodatkowaniu.

Następnie KIS podkreśliła, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, darowizną jest nieodpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy, wymagające zgody obu stron. W analizowanej sytuacji wystąpienie wspólnika ze spółki bez wynagrodzenia nie spełnia tych warunków, ponieważ nie dochodzi do przesunięcia majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Ponadto, Kodeks spółek handlowych pozwala wspólnikom na ustalenie odmiennych zasad rozliczenia w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, co oznacza, że brak wynagrodzenia nie stanowi darowizny.

„Skoro więc opisana we wniosku czynność nie będzie stanowiła umowy darowizny, gdyż pozostawienie udziałów w Spółce przez występującego wspólnika będzie dokonane zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, to w świetle katalogu określonego w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.80.2024.2.BD